torna

Detall de la notícia

Imatge 2917592

Nou sistema d'homologació i reconeixement de les activitats de formació del professorat

S’ha publicat en el BOIB núm. 54, de dia 6 de maig de 2017, l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La finalitat de la disposició és ordenar el sistema del reconeixement de la formació permanent del professorat, de forma que les activitats formatives es puguin desenvolupar en les millors condicions possibles de forma planificada i d’acord amb els objectius i les estratègies que actualment reclama el sistema educatiu perquè la formació pugui ser reconeguda per a la carrera professional del docent.

Així mateix, es pretén establir un model de reconeixement de la formació permanent del professorat que sigui dinàmic, en creixement continu, que contribueixi a una millora constant de l’activitat docent i de la qualitat educativa.

Per assolir aquests objectius es feia palès promoure processos d’avaluació de l’aprenentatge tot fomentant la reflexió educativa i el debat, així com impulsar noves dinàmiques d’innovació i de recerca.

La norma preveu que les entitats col·laboradores s’inscriguin en un cens d’entitats col·laboradores de la formació i que puguin presentar programes formatius anuals o semestrals. També estableix els requisits de les activitats objecte d’homologació i reconeixement, les formes de participació, les característiques dels programes formatius, els criteris d’avaluació i el procediment d’homologació, així com el procediment per al reconeixement de l’autoformació, a més dels criteris per a la certificació i de la inscripció al Registre, que per a les activitats homologades es durà a terme d’ofici. Així mateix, dona cabuda per a l’homologació i el reconeixement de la formació als centres educatius que de manera autònoma organitzen activitats formatives per poder disposar d’un major nombre de recursos formatius, mantenint  la possibilitat que les entitats de formació sense afany de lucre continuïn organitzant activitats formatives adreçades al professorat que han de ser homologades i reconegudes.