torna

Detall de la notícia

Imatge 2900925

Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017

Diligència

 

FAIG CONSTAR:

 

Que, d’acord amb el que preveu el punt 16 de l’annex I de la Resolució de la conseller d’Educació i Universitat de 12 d’abril de 2017 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017, es publica a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (<http://dguni.caib.es>) l’informe relatiu a la manca de documentació o als defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria, amb indicació dels aspectes que s’han d’esmenar.

 

Amb la publicació d’aquest informe es notifiquen els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 22 de setembre de 2017. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. D’altra banda, els sol·licitants també tenen fins al 22 de setembre per al·legar el que considerin adient.

 

Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s’han d’adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat. S’han de presentar, dins el termini establert, al Registre d’aquesta Conselleria o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015. Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè el personal de correus pugui datar i segellar la còpia destinada a la Conselleria, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000). Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat.

 

Palma, 21 d’agost de 2017

 

La cap del Servei d’Universitat

 

 Olga Uría Guerrero