torna

Detall de la notícia

Imatge 2898497

El Govern facilita la implantació de l'activitat agrària i de transformació

El desenvolupament de l’activitat agrària i complementària pot necessitar la construcció d’instal·lacions i edificacions que, per la seva tipologia, no s’ajusten a les condicions urbanístiques de caràcter general, motiu pel qual s’exoneren, en determinats supòsits, des de 1997. L’aprovació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, que suspèn o modifica alguns dels articles més desreguladors de la Llei agrària (Llei 12/2014), preveu l’exoneració de les condicions d’edificació i instal·lació en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Aquest reglament és el que ha aprovat el Consell de Govern, que ha donat el vistiplau al decret pel qual es fixen els principis generals d’exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries complementàries en explotacions agràries en l’àmbit de les Illes Balears. Es tracta de regular un mínim comú normatiu que no exhaureix la matèria, i evitar envair les competències dels consells insulars i permetre’ls un marge de regulació ampli, regulació que sempre podrà ser més restrictiva.

El decret és aplicable a les edificacions i les instal·lacions agràries i complementàries, tret de les agroturístiques. Sens perjudici dels requisits que estableixin els consells insulars, les explotacions que estiguin inscrites en el Registre Insular Agrari es poden exonerar totalment o parcialment de les condicions urbanístiques següents:

a) Les condicions de l’edificació i la instal·lació: la superfície construïble, l’ocupació, l’alçària, el volum i les característiques tipològiques, estètiques i constructives.

b) Les condicions de la posició i la implantació: la ubicació dins la parcel·la i les reculades.

Les característiques tipològiques i estètiques de les construccions i instal·lacions agràries no es podran exonerar en el cas que estiguin situades en sòl rústic protegit, és a dir, en una àrea d’alt nivell de protecció (AANP), àrea natural d’especial interès (ANEI), àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP) o àrea de protecció territorial (APT).

L’exoneració s’ha d’acordar sens perjudici de la resta de determinacions legals que hagi de tenir en compte l’autoritat competent en la intervenció preventiva en l’edificació i l’ús del sòl. A més, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una memòria agronòmica que justifiqui i valori tècnicament la necessitat, que no hi ha cap alternativa més viable tècnicament i econòmicament en l’àmbit d’explotació que no requereixi l’exoneració i que comporta una millora de l’activitat agrària i no genera cap perjudici a les parcel·les properes ni al seu entorn. A més, si escau, ha de fixar les mesures protectores, correctores o compensatòries adequades, que s’establiran en el marc del procediment ambiental, en el cas que el projecte estigui sotmès a avaluació ambiental.

L’informe previ de l’Administració pública competent en matèria agrària es fonamentarà en un informe tècnic relatiu a les peticions d’exoneració i de les mesures protectores, correctores o compensatòries proposades amb la finalitat d’evitar, prevenir i minimitzar els efectes de l’actuació. A més, haurà de fer públiques les exoneracions sobre les quals s’ha informat mitjançant les eines telemàtiques que tingui a l’abast.

Fins que no es transfereixi la funció executiva en matèria agrària al Consell de Mallorca com ja tenen la resta d’institucions insulars, l’emissió de l’informe correspon al director general d’Agricultura i Ramaderia, amb l’informe tècnic preceptiu previ d’una comissió tècnica que presidirà i que tindrà quatre membres més:

  • El cap del Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, que hi actuarà com a ponent tècnic.
  • El cap del Servei d’Agricultura, que hi actuarà com a secretari.
  • El cap del Servei de Ramaderia.
  • Un representant del Consell de Mallorca.

El decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.