torna

Detall de la notícia

Imatge 2894469

Ràtios de 20 alumnes a 3 i 4 anys i millores a la resta de nivells per al curs 2017/18

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació els criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Persones Adultes i de règim especial per al curs 2017-18.

El curs 2016/17 ha disposat per primera vegada d’uns criteris per escrit, que es varen fer públics per tal d’oferir la màxima objectivitat i transparència tant per a l’establiment del nombre de grups de cada nivell educatiu, com dels criteris pels quals s’han de dotar els equips de professorat dels centres educatius.

Durant els darrers mesos i a partir de la proposta inicial elaborada pel Servei de Planificació de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, s’han mantingut diverses reunions amb els serveis de les direccions generals de Personal Docent, Formació Professional i Formació del Professorat, d’Innovació i Comunitat Educativa i amb el Departament d’Inspecció Educativa, dues meses tècniques de treball amb els sindicats de l’ensenyament públic, i s’han recollit aportacions de les associacions de directors. Finalment avui s’ha portat a la Mesa Sectorial d’Educació per a aprovar una redacció definitiva d’aquest document de criteris.

Els canvis més importants en relació amb els criteris del curs passat són els següents:

 • En aplicació de l’Acord Marc de setembre de 2015 les ràtios de 4t i 5è d’Educació Infantil (3 i 4 anys) seran de 20 alumnes per grup. Es desdoblarà el grup a partir de 22 alumnes.  Excepcionalment, en els casos en què no sigui possible desdoblar físicament el grup, es dotarà de recursos addicionals de professorat.
 • Al 1r curs d’Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes.
 • Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes.
 • Als centres que tenguin una ràtio mitjana a l’etapa (Infantil, Primària o ESO) de 27 o més alumnes s’incrementarà la quota de professorat.
 • S’incrementarà la reducció de ràtio en funció de la proporció d’alumnat de necessitats educatives de suport específic (NESE).
 • Es definiran centres d’atenció preferent en funció de la tipologia d’alumnat i se’ls dotarà d’un increment de quota de forma extraordinària, amb la proposta d’inspecció educativa i en funció de la disponibilitat pressupostària
 • S’han establert per primera vegada els criteris per determinar les ràtios de les matèries musicals en els centres integrats de música d’infantil i primària.
 • S’han revisat i actualitzat els criteris de dotació dels equips de professorat de suport.
 • S’han incrementat les reduccions horàries per al professorat d’educació infantil i primària major de 55 anys.
 • En aplicació de l’Acord Marc de setembre de 2015, l’horari lectiu del professorat d’educació secundària, EOI i dels conservatoris professionals de música, estarà comprès entre 18 i 21 períodes lectius setmanals. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència en el centre.
 • S’han incrementat en un 33% els períodes lectius per al Pla d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC)
 • S’ha incorporat la figura del coordinador de coeducació.
 • S’han revisat els períodes de coordinació del professorat de Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes i dels Centres d’Ensenyaments de Persones Adultes.

Aquests criteris suposaran en conjunt un increment significatiu de professorat en relació amb els curs passat, amb l’objectiu de disminuir les ràtios i de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

A partir d’ara i fins al mes de juny, i tenint en compte les necessitats d’escolarització per al proper curs, s’iniciarà el procés de definició del nombre de grups i de la quota de professorat de cada un dels centres docents públics dels distints nivells educatius de l’ensenyament no universitari.