Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Proposta de declaració i ampliació de zones d'especial protecció per a les aus en les Illes Balears

Darrera actualització: Wed Apr 05 14:26:02 CEST 2017

El Consell de Govern de 17 de març de 2017 acordà iniciar el procediment de declaració de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i d'ampliació de la superfície d'algunes de les existents en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017).

Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les aus silvestres, s'inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres. La identificació i delimitació d'aquest tipus d'espais ha de sustentar-se en la presència d'espècies d'aus la conservació de les quals en el nostre àmbit territorial no estigui completament garantida per les ZEPAs existents, atenent a criteris biològics. L'avanç dels coneixements disponibles i els canvis sobrevinguts en la distribució d'aus en la Comunitat Autònoma aconsella modificar i completar la xarxa de ZEPAs de les illes.

La declaració, segons la normativa estatal (Llei 42/2007), és competència de les Comunitats Autònomes, previ tràmit d'informació pública. D'altra banda, la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental en l'àmbit de les Illes Balears estableix que la declaració de ZEPA en la Comunitat Autònoma s'efectua per Acord del Consell de Govern, seguint el procediment de l'article 9 de la mateixa.

Per a més informació podeu descarregar el document adjunt.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears