torna

Detall de la notícia

Imatge 2889481

CAMPS D'APRENENTATGE (Curs 2017/2018)

La presentació de la sol·licitud, el projecte i la documentació justificativa s’efectuarà en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la present resolució en el BOIB.