torna

Detall de la notícia

Imatge 2852253

Programes de formació dels centres vinculats als plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres (cursos 2017-2018 i 2018-2019)

En el BOIB núm. 24, de 25 de febrer, s’han publicat les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres (FdC) vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019. Els centres destinataris d’aquesta formació, que seran assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, són aquells seleccionats en el procés de selecció per a la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018.

El termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu comença el 30 d’abril i finalitza el 15 de juny de cada curs escolar. El programa formatiu ha de comptar amb l’aprovació del claustre.

L’objectiu d’aquest programa és proporcionar als centres la formació que necessiten per desenvolupar el seu pla d’innovació pedagògica. El programa de formació ha d’estar lligat als objectius plantejats i als àmbits d’intervenció educativa triats per cada centre, segons consta a la convocatòria del procés de selecció dels centres, i s’ha de referir a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

Els programes FdC tenen una durada mínima de 30 hores i una durada màxima de 60 hores per a cada curs escolar i, per tal d’afavorir que les activitats formatives tenguin impacte en l’alumnat, han d’incloure necessàriament una transferència a la pràctica educativa o a l’organització del centre, així com les activitats que es duran a terme per avaluar aquesta formació i el seu impacte.

És important recordar que els centres participants disposaran de l’assessorament dels centres de professorat per desenvolupar el seu programa formatiu.