Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Audiència pública (Bases Reguladores de Subvencions)

Audiència pública (Bases Reguladores de Subvencions)

Darrera actualització: Tue Jun 13 09:56:20 CEST 2017

Tràmit d’audiència i d’informació pública de l’esborrany de les Bases reguladores de subvencions pel finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus

Aquesta Ordre pretén establir el règim de concessió de subvencions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca destinades a entitats, públiques o privades, pel foment de projectes i actuacions per la prevenció, reducció i/o gestió dels residus a les Illes Balears.

D’acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual se sotmet a tràmit d’informació pública l’esborrany de Bases reguladores de subvencions pel finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i  gestió de residus de data 26 de maig de 2017 (publicada en el BOIB núm. 71 de data 10 de juny de 2017) s’ha obert un procés d’informació pública fins el dia 27 de juny de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’esborrany de Bases i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Gremi de Corredors, 10, 07009  Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració de normativa.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears