torna

Detall de la notícia

Imatge 2848294

Prova lliure de batxillerat 2019 per a persones majors de 20 anys

NOVETAT: la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de xx de febrer de 2018 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018 està pendent de publicació ja que actualment s’està tramitant un canvi a l’ Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears per adaptar-la a la modificació de l’estructura de batxillerat definida per la LOMCE.

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Convocatòria 2017-2018: Resolució (sense annexos)

El termini d'inscripció serà del 5 al 16 de març de 2018, ambdós inclosos, als centres on es durà a terme la prova.

La prova tindrà lloc la setmana del 16 al 20 d’abril de 2018.

Calendari: Cada exercici té una durada d’una hora i mitja. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre les 15:00 i les 21:30. Podeu confirmar l’horari definitiu aquí.

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona ( av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 380166)
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

 

Requisits de participació

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c)  Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Models d’exàmens: Estructura dels exàmens, models i materials

Estructura de la prova: Canvis significatius. Veure document adjunt (estructura de la prova)

Model d’inscripció de l’estructura ordinària

De forma transitòria i només en la convocatòria de 2017-2018, les persones que hagin cursat segon de batxillerat durant el curs escolar 2015-2016 o durant un curs anterior i hagin aprovat alguna matèria d’aquest segon curs poden obtenir el títol de batxiller mitjançant la prova per a més grans de 20 anys, d’acord amb l’estructura que figura en el document estructura transitòria. Aquesta disposició també s’aplica a les persones que hagin superat alguna matèria en la prova lliure per obtenir el títol de batxiller adreçada a les persones més grans de 20 anys en la convocatòria del curs 2016-2017 o en convocatòries anteriors.

Model d’inscripció de l’estructura transitòria

 

 

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783