vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2835747

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014), estableix requisits en matèria de llengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.

Segons l’article 1 de l’esmentada ordre, el FOLC ha de «permetre adquirir i actualitzar les habilitats lingüístiques necessàries tant per a l’ensenyament de la llengua catalana en determinats nivells educatius com per a l’ensenyament en llengua catalana de les àrees curriculars corresponents a l’ensenyament no universitari».

El FOLC ofereix dues possibilitats d’accedir a la titulació exigida en matèria lingüística: cursos (inclouen formació i avaluació) i proves lliures (avaluen el nivell de l’examinand). En aquest sentit, del 21 de febrer al 10 de març es pot sol·licitar la inscripció als cursos per obtenir els títols necessaris per fer classes en català a educació infantil, primària i secundària. Per altra part, el termini per inscriure’s a les proves lliures és del 24 d’abril al 5 de maig.   

Tota la informació dels cursos del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) es pot consultar a http://folc.uib.cat.