torna

Detall de la notícia

Imatge 2835747

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), regulat per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari (BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014), estableix requisits en matèria de llengua catalana que els docents d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears han de reunir per poder exercir la docència en aquests nivells educatius.

Segons l’article 1 de l’esmentada ordre, el FOLC ha de «permetre adquirir i actualitzar les habilitats lingüístiques necessàries tant per a l’ensenyament de la llengua catalana en determinats nivells educatius com per a l’ensenyament en llengua catalana de les àrees curriculars corresponents a l’ensenyament no universitari».

El FOLC ofereix dues possibilitats d’accedir a la titulació exigida en matèria lingüística: cursos (inclouen formació i avaluació) i proves lliures (avaluen el nivell de l’examinand).