torna

Detall de la notícia

Imatge 2835747

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) està regulat per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018).

Segons l’article 1, l’esmentada ordre té per objecte regular:

1. Els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i de l’acreditació del coneixement per fer ensenyament en català, amb les seves equivalències, i el Pla de Formació Lingüística i Cultural per a l’obtenció dels certificats de capacitació.

2. La regulació de les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris.

3. Les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana prevista a la disposició addicional tercera del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Per altra part, en el BOIB núm. 46, de 14 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears.

El FOLC ofereix dues possibilitats d’accedir a la titulació exigida en matèria lingüística: cursos (inclouen formació i avaluació) i proves lliures (avaluen el nivell de l’examinand).