torna

Detall de la notícia

Imatge 2808105

Publicacions ocasionals de l'EBAP

El sistema de publicacions ocasionals posat en marxa per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) arran de l’aprovació de la Instrucció 2/2016 sobre el programa per al foment de la investigació i les publicacions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears continua amb la publicació d’una nova sèrie, la quarta.

Són objecte de difusió accions d’investigació i bones pràctiques en tres àmbits: formació, selecció i avaluació de personal; transparència, participació i rendició de comptes, i avaluació de programes, organitzacions i persones.

Aquesta quarta sèrie és un monogràfic dedicat a les activitats formatives del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’EBAP. En concret, inclou sis publicacions els autors de les quals són el personal docent que en el darrer any ha impartit les accions formatives del programa esmentat.

El número 1 de la quarta sèrie té com a títol «L’evolució dels cursos de competències directives de nivell inicial». L’autora és Irene Llull Vila, consultora i formadora en sistemes de gestió i millora organitzacional. Llicenciada en psicologia i amb postgraus varis sobre qualitat, gestió de projectes, gestió de persones, prevenció de riscs, direcció de centres i general. Fa uns quants anys que col·labora amb l’EBAP impartint formació relacionada amb la gestió i les competències directives, tant en línia com de manera presencial.

El número 2 de la quarta sèrie té com a títol «La formació en competències directives de nivell intermedi a l’Escola Balear d’Administració Pública del Govern balear: lideratge de persones i direcció d’equips». L’autor és Pedro Ángel López Martínez, psicòleg i doctor en psicologia social. Entrenador (coach) i especialista en planificació estratègica i gestió de projectes per l’IESE (Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa, Universitat de Navarra). Màster en formació contínua per la Universitat Complutense de Madrid. Professor de competències directives, habilitats socials i entrenament (coaching) executiu a la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Alfonso X el Sabio, l’Escola Balear d’Administració Pública, l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma, l’Escola de Policia de Catalunya (Mossos d’Esquadra), l’Escola Superior Balear, la Tresoreria General de la Seguretat Social, etc.

El número 3 de la quarta sèrie té com a títol «Curs de Competències directives de nivell intermedi. Planificació i gestió de projectes en l’Administració pública». L’autor és Pere Jiménez Creis, enginyer industrial (grau i EURING), llicenciat en investigació i tècniques de mercat i màster en administració d’empreses (MBA) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). Cap de servei d’Informació i Talent Empresarial de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (www.idi.es). Responsable del programa www.iempren.es.

El número 4 de la quarta sèrie té com a títol «Gestió del canvi». L’autor és Toni Roig Quart, pedagog (Universitat de les Illes Balears) i especialista en qualitat (Universitat Oberta de Catalunya). Cofundador (2012) d’Agencia de Aprendizaje, dedicada a la consultoria pedagògica i a l’aprenentatge per a l’ocupació. Els seus camps de treball són diversos: competències digitals (per a la ciutadania, per a la docència i per a l’ocupació), gestió del canvi a les organitzacions, teleformació, formació per a la docència, innovació social, qualitat, etcètera.

El número 5 de la quarta sèrie té com a títol «Reflexions sobre la formació impartida a l’Escola Balear d’Administració Pública del Govern balear en competències directives de nivell avançat: lideratge de persones i direcció d’equips». L’autor és Pedro Ángel López Martínez, esmentat en la publicació número 2.

Finalment, el número 6 de la quarta sèrie té com a títol «Avaluació de l’activitat formativa de competències directives de nivell avançat. Comunicació i transparència». L’autora és M. José Suasi Amengual, llicenciada en veterinària (Universitat de Saragossa), màster en direcció pública professional i lideratge institucional (Universitat de Vigo), especialista en gestió pública local (Federació Espanyola de Municipis i Províncies). Funcionària de carrera del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Responsable de projectes executius i estratègics a diverses administracions.

Documents