torna

Detall de la notícia

Imatge 2797481

Ibavi i Creu Roja signen un conveni per proporcionar accés a un habitatge a les famílies del Programa d'acollida a persones refugiades

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i el president de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, Antoni Barceló, han presentat el conveni de col·laboració signat pel qual es facilita l’accés a un habitatge al col·lectiu de refugiats que viu a les Balears i que es troba dins el programa que gestiona Creu Roja.


Pons ha  destacat que amb aquest conveni "ja són 25 les entitats i institucions públiques (7 ajuntaments i 15 organitzacions de diversa índole) amb les quals col·labora Ibavi amb l'objectiu de de facilitar les tasques socials que desenvolupen aquestes organitzacions".


El conjunt de convenis implica que hi ha 155 pisos de la borsa de lloguer social que es gestionen en les condicions adequades per facilitar l’accés a un habitatge a persones i famílies dels col·lectius més vulnerables. Segons ha afirmat el conseller, "la política d'habitatge també implica la col·laboració amb les entitats que fan feina per donar una resposta específica a necessitats molt concretes". 


A més de Creu Roja, Ibavi també té pisos conveniats amb l'Institut Balear de la Dona, Amadip, Apnab (Associació de Nins Autistes de Balears), Associació d’Amics del Poble Sahrauí, Associació Benèfica Club Elsa, Complex Hospitalari de Mallorca, Dislèxia i Família (DISFAM), FACCA, Fundación Aldaba, Fundació Sant Joan de Deu Serveis Socials de Mallorca, Fundació s’Estel, Fundació Tutelar Demà, Crec (Grup d’Educadors de Carrer), Institut Balear de la Dona, Institut Mallorquí d’Afers Socials, Patronat de l’Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics, Patronat Obrer Sant Josep, ASPROM (Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física).

Com a conseqüència dels convenis adoptats pels estats membres de la Unió Europea per respondre a la crisi humanitària dels refugiats a Europa, han arribat a la nostra comunitat autònoma persones refugiades i demandants d’asil que actualment resideixen en un centre d’acollida temporal, durant la primera fase del Programa d’Atenció a Sol·licitants d’Asil i Refugiats que gestiona Creu Roja Espanyola.

El conveni signat comporta per a aquest col·lectiu un accés preferent a una borsa de 10 habitatges anuals del parc que gestiona l’Ibavi i que s’han destinat a aquesta actuació en concret.

Podran accedir a aquests pisos en règim d’arrendament les persones que formin part del programa de Creu Roja que, en el moment de la signatura del contracte, tenguin concedida l’ajuda per al pagament del lloguer que atorga el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit d’aquest mateix programa.

En tots aquests casos s’haurà de disposar de la sol·licitud prèvia de Creu Roja, i els pisos podran ser llogats per un termini de tres anys, si bé les condicions particulars dels arrendataris es revisaran anualment.

Una vegada cursada la petició de Creu Roja, l’Ibavi informarà de l’habitatge disponible, la situació, la composició i el preu. Després de la visita dels interessats al pis, serà Creu Roja qui comunicarà l’acceptació, o no, de l’habitatge.

Un cop que s’hagi rebut l’acceptació, Creu Roja també s’encarregarà de tramitar la documentació prèvia necessària per signar el contracte, i així mateix es farà càrrec del seguiment individualitzat de cada adjudicatari i es responsabilitzarà de supervisar la gestió econòmica dels lloguers.

L’import de les rendes que s’hagin de satisfer es determinarà en funció de la quantia de l’ajuda que la família rebi del Ministeri. Aquest ajust de lloguer s’aplica també a la resta d’adjudicataris de pisos de l’Ibavi amb la finalitat que les famílies amb més dificultats econòmiques no hagin de destinar més d’un 30 % dels seus ingressos a l’habitatge.

Una vegada que les persones refugiades deixin de pertànyer al Programa Global de Protecció Internacional, els beneficiaris que ho desitgin s’hauran d’inscriure en el Registre de demandants d’habitatges de protecció pública per tal de poder incorporar-se al procediment ordinari d’adjudicació d’habitatges.