torna

Detall de la notícia

Nou projecte d'ordre de modificació de l'ordre de fitxers de dades personals del Consorci de Transports de Mallorca

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 126, de 14 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de modificació de l’annex de l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), es va dictar l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca (BOIB núm. 79, de 2 de juny de 2009), modificada, entre d’altres, per l’Ordre del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 31 de gener de 2011, per la qual es crea el fitxer anomenat “Enregistrament de telefonades” (BOIB núm. 31, d’1 de març de 2011).

El fitxer “Enregistrament de telefonades” es va crear amb la finalitat de complementar els serveis de seguretat existents en els punts d’informació responsabilitat del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i amb l’objectiu d’enregistrar les telefonades fetes pels usuaris dels telèfons d’informació de transports.  Ara bé, el servei d’atenció al client del CTM, una de les funcions del qual és la informació i l’atenció telefònica dels usuaris del transport regular de l’illa de Mallorca, és un servei externalitzat, és a dir, és una empresa privada, amb personal propi, que du a terme aquest servei. Així, es fa necessari controlar l’execució correcta del contracte de serveis per part de l’entitat contractista (CTM), per la qual cosa la finalitat del fitxer d’enregistrament de telefonades també hauria de preveure’s des del punt de vista del personal que dóna la informació, i s'ha d’indicar en el fitxer que el tractament de les dades recollides també es fa amb la finalitat de controlar la qualitat i l’execució correcta del servei d’atenció als usuaris. Per això, en relació amb aquest fitxer, es pretén modificar l’apartat corresponent a la finalitat del fitxer i les persones de les quals es pretén obtenir les dades.

El termini per presentar al·legacions al Projecte és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria General (c/ de la Palma, 4, de Palma) o a qualssevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 i han d’anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Igualment, es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web de participació ciutadana: http://participaciociutadana.caib.es.