torna

Detall de la notícia

Imatge 2776259

Seu electrònica oficina de transports terrestres

GESTIO DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT


A partir de l’ 1 de gener  de 2017, les comunicacions entre els òrgans administratius  i els  titulars  o sol·licitants de les autoritzacions de transport s’han de dur a terme utilitzant únicament mitjans  electrònics,  a excepció de les autoritzacions de la classe VT (taxis) que ho seran a partir de l’ 1 de gener de 2018. (art 56 de la LOTT). La tramitació s’efectuarà de la manera següent:

1. Presentació de documents: Les sol·licituds i demes comunicacions referides a autoritzacions  o habilitacions relatives a transport interior, podran realitzar-se per les empreses o pels seus representants: 

 Des de  la seu electrònica de la direcció general de Mobilitat i Transports, a  la direcció: https://transportsterrestres.caib.es
 Directament a traves de  la seu electrònica del Ministeri de Foment,  a la direcció : https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

2. Notificacions de l’ Administració:  partir de l’1 de gener de 2017, l’administració enviarà  els requeriments, notificacions i qualsevol altres comunicacions en matèria de gestió de les autoritzacions de transport o habilitacions relatives a transport interior als interessats per  via electrònica, per la qual cosa els titulars de les autoritzacions i demés habilitacions atorgades per les administracions de transports han de disposar d’una  Direcció Electrónica Habilitada. 

Els titulars de les autoritzacions i habilitacions, rebran  en el seus correus electrònics associats a la Direcció Electrónica Habilitada  les referides notificacions electròniques.

Les empreses i els seus representants  podran accedir a les notificacions rebudes  des de el següents serveis:


Dirección Electrónica Habilitada (DEH: https://notificaciones.060.es/): Es tracta de la forma recomanada d’accés a les notificacions  electròniques,  ates que un cop  registrats  els  usuaris (empreses o representants),  se’ls  enviarà un e-mail i/o un SMS d’avis indicant la disponibilitat d’ una nova notificació. La direcció d’accés al servei de notificacions electròniques per sol·licitar la Direcció Electrónica Habilitada (DEH) es la següent :  https:// notificaciones.060.es 


Punto de Acceso General (PAG: https://sede.administracion.gob.es): A través de la denominada “Carpeta Ciutadana”,  disponible en aquesta direcció,  també es podrà accedir a les notificacions enviades .


3. Representants.  Las empreses, persones físiques o jurídiques, que vulguin actuar davant aquesta administració de Transports mitjançant representants, podran atorgar la seva representació davant notari o davant funcionari públic o por qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. L’ apoderament es pot realitzar  per compareixença personal davant funcionari públic de  la direcció  general de Mobilitat i Transports, al C/ Eusebi Estada , 28. 07004 Palma , portant el DNI/NIF  i en el supòsit de que actuïn  en representació d’una altre persona,  l’ escriptura publica  que acredití l’ esmentada representació.