torna

Detall de la notícia

Llistes provisionals d' admesos i exclosos de la convocatòria d'ajudes per a funcionament i activitats de les federacions i confederacions de pares i mares i les federacions i confederacions d'alumnes, segons la Resolució del Cons

Llistes provisionals d’ admesos i exclosos de la convocatòria d’ajudes per a funcionament i activitats de les federacions i confederacions de pares i mares i les federacions i confederacions d’alumnes, segons la Resolució del Conseller d’Educació i Universitat de dia 26 d’octubre de 2016 (BOIB núm. 136 de 27 d’octubre)