torna

Detall de la notícia

Imatge 2752017

Instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació als centres educatius per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana

S’ha publicat en el BOIB núm. 145, de 17 de novembre, la resolució per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat per als cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

El termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu comença el 30 d’abril i finalitza el 15 de juny de cada curs escolar. El programa formatiu ha de comptar amb l’aprovació del claustre.

Aquests programes tenen com a objectiu la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en català i en el foment de l’ús del català com a llengua vehicular dins i fora de l’aula i com a element clau de cohesió social. Aquestes actuacions han d’estar basades en metodologies que vinculin l’aprenentatge a les situacions de la vida quotidiana i a la cultura pròpia de les Illes Balears. A més, s’han de dissenyar a partir de la reflexió sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana i del projecte lingüístic de cada centre.

Els programes de formació han de concordar amb el Pla Quadriennal i han de referir-se a alguna d’aquestes línies de treball:

  • la millora de les actituds del professorat en relació a l’ús de la llengua catalana
  • el reforç de la competència comunicativa del professorat, especialment l’oral
  • el disseny, execució, seguiment i avaluació dels projectes lingüístics dels centres
  • l’anàlisi sociolingüístic dels centres
  • la promoció d’activitats escolars, complementàries i extraescolars en llengua catalana, entre d’altres.

Per tal d’afavorir que les activitats formatives tinguin impacte en l’alumnat, els programes de formació han d’incloure necessàriament una transferència a la pràctica educativa o a l’organització del centre, així com les activitats que es duran a terme per avaluar aquesta formació i el seu impacte.

Els centres participants disposaran de l’assessorament dels centres de professorat per desenvolupar el seu programa formatiu. Així mateix, a les pàgines web dels CEP hi ha models de programes formatius per tal de facilitar les sol·licituds.