torna

Detall de la notícia

Imatge 978196

Informació sobre productors de residus a les Illes Balears

A. DEFINICIÓ DE PRODUCTOR DE RESIDUS

 (Article 3.i) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòls contaminats)

Es defineix com Productor de residus “qualsevol persona física o jurídica que tingui una activitat que produeixi residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció a les instal·lacions frontereres, es considera productor de residus el representant de la mercaderia, o bé l’importador o exportador de la mercaderia”

 

B. INSCRIPCIÓ DE PRODUCTOR

(Art. 41 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

 En aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, d'ençà del primer d'octubre de 2019, el tràmit de comunicació de producció de residus per a la inscripció al registre, només es podrà realitzar telemàticament.

1.  ALTA COM A PRODUCTOR DE RESIDUS. La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=MA0010CPPR&version=1

(Caldrà disposar de certificat digital de l’empresa o accés a cl@ve en nom de l’empresa) 

ES CONSIDERA UNA ALTA NOVA si els canvis afecten a:

- Ubicació del lloc on es genera el residu
- Per inici de generació de residus perillosos. (Noves inscripcions o inscripcions existents que no tenen perillosos).
- Per començar a produir 10.000 kg/any de residus perillosos, 
- Per passar a produir més de 1.000 tones/any de no perillosos
- Per canvi de CIF de la titular 

2. MODIFICACIONS O BAIXES DE PRODUCTORS DE RESIDUS. Les modificacions o baixes de les comunicacions prèvies ja presentades, s’ha de fer a través del formulari que trobareu aquí:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3926329

Una vegada estigueu donats d’alta com a productors, estareu inscrits en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i apareixereu en el Llistat de Productors que es publica periòdicament en aquesta web.

Avís: Les comunicacions correctes no es contestaran per carta, apareixeran al llistat directament.

Enllaç directe taxes modificacions.  (les baixes estan excloses del pagament de taxes)

C. Exempció de presentar comunicació prèvia 

Queden exempts de presentar la comunicació prèvia de productor els productors de residus no perillosos que generen menys de 1.000 tones a l’any i les persones o entitats que hagin obtingut l’autorització com a gestors per a instal·lacions de tractament de residus i que com a conseqüència de la seva activitat també produeixin residus. Això no obstant, mantenen la consideració de productors de residus als altres efectes regulats a la llei de residus o en qualsevol altra norma que els afecti.