torna

Detall de la notícia

Imatge 2745860

Publicades les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

S’ha publicat en el BOIB núm. 142, de 10 de novembre, la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 31 d’octubre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per als cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

El termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu comença el 30 d’abril i finalitza el 15 de juny de cada curs escolar. En aquest sentit, el programa formatiu ha de comptar amb l’aprovació del claustre.

L’objectiu del programa és la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. El programa de formació ha d’estar vinculat a les necessitats que la pràctica educativa planteja i al projecte educatiu del centre, i s’ha de referir a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

Per tal d’afavorir que les activitats formatives repercuteixin en l’alumnat, els programes de formació han d’incloure necessàriament una transferència a la pràctica educativa o a l’organització del centre, així com les activitats que es duran a terme per avaluar aquesta formació i el seu impacte.

Els centres participants disposaran de l’assessorament dels centres de professorat per desenvolupar el seu programa formatiu. D’aquesta manera, a les pàgines web dels CEP hi ha models de programes formatius per tal de facilitar les sol·licituds.

Els centres de les Illes, durant el curs 2016-2017, ja han tengut l’oportunitat de presentar-se a una convocatòria de formació en els centres. De fet, en aquests moments ja s’estan desenvolupant 263 formacions en centres i 29 formacions intercentres, assessorades pels centres de professorat. Aquestes activitats suposen ja més hores de formació que el total d’hores realitzades el curs passat.