torna

Detall de la notícia

Imatge 2745446

Les Balears disposen aquest curs d'un Protocol Trans per a alumnes transsexuals i transgènere dels centres educatius de les illes

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Marta Escoda, ha presentat aquest matí el Protocol trans, que a partir d’avui s’aplicarà a tots els centres educatius de les Illes Balears. Han assistit a la presentació representants dels col·lectius i organismes que han col·laborat en la redacció d’aquest Protocol, com Ben Amics, Chrysallis, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància, el Departament d’Inspecció Educativa, etc.

El Protocol trans s’ha elaborat amb la participació de diversos col·lectius i entitats coneixedors de la matèria a fi de fer possible un conjunt de pautes que facilitin, amb normalitat, una resposta educativa adequada als alumnes trans. Això s’aconsegueix mitjançant un procés d’acompanyament i de sensibilització al centre educatiu i d’assessorament als menors trans, a les seves famílies, als professors i, si escau, a la resta de la comunitat educativa. Aquestes pautes han de permetre garantir el lliure desenvolupament de la personalitat d’aquests alumnes i la no-discriminació per motius d’identitat de gènere o d’orientació sexual, a fi de prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o violència de gènere, des d’una coordinació institucional que permeti identificar les seves necessitats i adoptar les mesures adients.

El Protocol parteix del fet que tant els alumnes com el personal dels centres educatius de les Illes Balears tenen dret a triar la seva identitat de gènere lliurement autodeterminada i acceptada, d’acord amb els preceptes constitucionals. El Protocol es posa en marxa des del moment en què es detecta un alumne amb una identitat de gènere que no coincideix amb el sexe que té assignat. A partir d’aquest moment, el centre ha d’informar la família dels recursos existents i s’ha de coordinar amb els professionals que intervindran.

La posada en marxa del Protocol permet al centre educatiu adoptar un seguit de mesures organitzatives i educatives:

  • Nom sentit: s’ha d’indicar a la comunitat educativa del centre que s’adreci a l’alumne pel nom amb el qual es vol identificar. S’ha de respectar el seu dret a utilitzar aquest nom en totes les activitats docents i extraescolars que es facin al centre, incloent-hi els exàmens i/o les proves d’avaluació. Això implica també adequar la documentació administrativa del centre docent (llistes, butlletí informatiu de qualificacions, carnet d’estudiant, etc.), a fi de tenir en consideració el nom i el gènere amb el qual se sent identificat, sense perjudici que en els documents oficials d’avaluació de l’alumne es mantenguin les dades d’identitat registrals a efectes oficials mentre sigui legalment procedent.

Per facilitar aquest procés, s’ha previst que l’aplicació per a la gestió educativa de les Illes Balears (GESTIB) permeti que el nom amb el qual s’identifica l’alumne figuri en les llistes i en la documentació interna del centre, sense perjudici que el nom oficial (mentre sigui diferent del desitjat) consti en els documents oficials, especialment els considerats documents oficials d’avaluació, que tenguin efectes en instàncies externes al centre docent.

  • Imatge i vestimenta: s’ha de respectar la imatge física dels alumnes trans, així com la lliure elecció de la seva indumentària. En tot cas, s’ha de garantir a l’alumne la llibertat d’usar la vestimenta amb la qual, per raó del seu gènere, se sent identificat. Així mateix, si al centre és obligatori usar un uniforme diferenciat per sexes, s’ha de reconèixer el dret dels alumnes a dur el que correspongui segons la identitat sexual manifestada.
  • Agrupaments: s’ha d’evitar que al centre es facin activitats diferenciades per sexe. Si en alguna ocasió estigués justificada aquesta diferenciació, els professors han de tenir en consideració el gènere amb el qual l’alumne se sent identificat. Els centres en els quals hi hagi aules diferenciades per sexe també han d’adequar-se a aquest Protocol.
  • Instal·lacions: s’ha de garantir que els alumnes trans tenguin accés als banys i als vestidors que els corresponen d’acord amb la seva identitat de gènere.

Aquestes mesures, juntament amb altres que els centres docents adoptin en virtut de l’autonomia que la legislació els atorga, s’han d’incorporar al pla de convivència de cada centre, sense perjudici de les competències del claustre de professors i del consell escolar a l’hora d’aprovar-les, avaluar-les i informar-ne.

El Protocol també preveu actuacions de sensibilització, assessorament i formació adreçades a la comunitat educativa, tant als alumnes en general com als equips docents i a les famílies i associacions. Per desenvolupar aquestes actuacions, el centre docent podrà comptar amb l’assessorament dels centres de professors (CEP), de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, del Servei d’Atenció a la Diversitat, del Departament d’Inspecció Educativa i d’altres institucions i entitats col·laboradores.

A més, s’hi inclouen mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de discriminació, assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil per identitat de gènere.

Quan es parla de trans s’inclouen en aquest concepte persones transgènere i transsexuals. Una persona transgènere és la que s’identifica amb el gènere oposat i se sotmet a una transició social cap a una aparença del sexe contrari. Aquestes persones normalment no recorren a una intervenció quirúrgica. En el cas de les persones transsexuals, segons la Llei 3/2007 existeix una «dissonància entre el sexe morfològic o gènere fisiològic inicialment inscrit i la identitat de gènere sentida pel sol·licitant o sexe psicosocial, així com l’estabilitat i persistència d’aquesta dissonància». Sovint el desig de viure i ser acceptat com un membre del sexe oposat va acompanyat del desig de modificar el propi cos mitjançant mètodes hormonals o quirúrgics per fer-lo tan congruent com sigui possible amb el sexe sentit com a propi.