Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Resolució definitiva de concessió d'ajuda

Resolució definitiva de concessió d'ajuda

Darrera actualització: Mon Oct 31 13:48:52 CET 2016

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat  resol concedir les ajudes al lloguer d’habitatges als sol·licitants que complint tots i cadascun dels requisits exigits en la resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de dia 19 de maig de 2016 es relacionen a l’annex I, per l’import màxim individual indicat calculat per una anualitat.
Es tenen per desistits de conformitat amb allò establert a l’article 23 de la resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de dia 19 de maig de 2016, els sol·licitants d’ajuda que es relacionen en l’annex II.
Els beneficiaris de l’ajuda de lloguer disposen d’un termini de deu dies hàbils des de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB per aportar tots els rebuts de pagament de la renda fina a la darrera mensualitat vençuda a la data de publicació de la present resolució. La no presentació d’aquests rebuts donarà lloc a la pèrdua de l’ajuda dels mesos no justificats en aquella data.

També s'haurà d'aportar presencialment a les oficines de l’IBAVI o a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i en el mateix termini indicat, el model que figura a l'annex V d'aquesta resolució (model de declaració de veracitat de dades bancàries), degudament emplenat i signat.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears