torna

Detall de la notícia

Imatge 2726145

387 centres educatius de les Illes Balears han de convocar enguany eleccions als seus consells escolars

La majoria de centres educatius de les Illes Balears convoquen enguany eleccions per tal d’obtenir els representants als consells escolars de centre, principal organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions dels centres educatius i que esta integrat per tots els membres de la comunitat educativa: professors, alumnes, pares i mares, personal no docent i administració municipal.

Enguany un total de 387 centres educatius de Balears han de renovar part dels seus consells escolars. En concret hi ha 283 centres de Mallorca, 48 de Menorca , 50 d’Eivissa i 6 de Formentera. Entre tots ells hi ha Escoles d’Infantil (0-3), Centres d’Educació Infantil i Primària, Instituts de Secundària, Centres d’Educació Especial, Escoles Oficials d’Idiomes, Centres d’Educació de Persones Adultes, el Conservatori Professional de Menorca i les Escoles d’Art d’Eivissa i Palma.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat es vol animar a les famílies a formar part d’aquests organismes ja que són els que realment decideixen les grans línies de funcionament dels centres educatius i sovint són uns grans desconeguts per a moltes persones.

 

Calendari

Els consells escolars de centre canvien parcialment els seus representants cada dos anys. En aquesta convocatòria renoven:

-  Els centres que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l'any 2014 (curs escolar 2014/2015).

-  Els centres de nova creació.

-  Els centres de nova creació que només duen un any de funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar.

-  Els centres que no tenen cap representant d'un sector del consell escolar i no disposen de substituts.

-  Els centres que per algun motiu no renovaren quan els hi tocava.

Per tots els que participen d’aquesta convocatòria s’ha publicat el calendari oficial a les Eleccions als Consells Escolars 2016. Les principals dates del procés són les següents:

 

-  28  d’octubre: A les 12.00 hores finalitza el termini de presentació de candidatures

-  07 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures provisionals

-  08 de novembre: Presentació de reclamacions

-  10 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures definitives

-  17 de novembre: Eleccions de l’alumnat

-  18 de novembre: Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat

-  21 de novembre: Eleccions del personal d’administració i serveis

-  22 de novembre: Eleccions dels pares i mares

 

Atribucions dels Consells Escolars

Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu

Elaborar informes sobre el funcionament del centre i sobre aspectes relacionats amb la seva activitat

Participar en el procés d’admissió d’alumnes

Aprovar el reglament de règim interior de centre

Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions segons normativa

Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació

Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i material escolar

Proposar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes

Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre en faci l’Administració Educativa

Ser informat de els propostes de nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre

 

Es pot consultar més informació a la plana web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa http://bit.ly/2egHm4B.