torna

Detall de la notícia

Imatge 2725585

Els centres educatius de Balears compten amb un nou protocol d'absentisme escolar

Els centres educatius de les Illes Balears, compten amb un nou document en el que es donen les eines de referència als centres educatius per la prevenció, detecció i actuació de l’absentisme escolar. Aquest Protocol d’Absentisme, que està a disposició de tots els centres, tant públics com concertats, ha estat elaborat per la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa i ja s’ha començat a aplicar el curs actual 2016/17. Així s’ha explicat avui per part del conseller Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.

El Protocol s’ha elaborat partint d’un estudi de la situació d’absentisme escolar als centres educatius de les Illes Balears i desprès de la revisió de les diferents mesures i protocols existents. A partir d’aquests elements es va elaborar una proposta que es va trametre als agents implicats com són els professors tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC), orientadors educatius , Fiscalia de Menors, Serveis de Menors, Serveis Socials de Palma i la Inspecció Educativa, els quals  han presentat més de cinquanta aportacions que s’han tengut en compte per a la redacció final.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és establir una línia clara d’actuació per a tots els centres educatius que permeti una acció ràpida, coordinada i efectiva en els casos detectats, sense deixar de banda, accions destinades a treballar a mig i llarg termini per actuar en prevenció.

El Protocol destaca el seu caràcter de prevenció, detecció i d’intervenció, i dona als centres educatius de les Illes Balears les eines adients per a la detecció de l’absentisme escolar a la vegada que planteja les estratègies i línies d’actuació en els diferents casos.  

 

Situació actual

Per tal de fer una diagnosi de la situació actual d’absentisme escolar, el Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria ha fet un estudi entre els centres d’Infantil i Primària tant públics com concertats de les Illes Balears elaborat a partir de les dades rebudes per part del 84% del total de centres de les Illes. Els resultats mostren que un 62’6% dels centres que han facilitat les dades tenen algun grau d’absentisme. L’estudi destaca que Mallorca i Eivissa compten amb un 61% de centres amb casos d’absentisme, Menorca un 27% i de Formentera no es disposa de dades.   

A les Illes Balears el curs passat 2015-2016 es varen obrir 923 Protocols per absentisme escolar a centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) com a resultat tant de les derivacions fetes pels centres a la Policia, a la Fiscalia de Menors, com de la informació dels registres propis dels centres educatius. El 26’8% de l’absentisme escolar recau en 11 centres (que compten amb més de 15 protocols oberts al mateix centre) i el 73% es reparteix entre els 252 centres restants. 

En el cas de l’Educació Secundària (ESO) s’han rebut les dades corresponents a un 42’3% de centres i d’aquests hi ha un total 888 protocols oberts tant a IES com a Centres Concertats que correspon a 63 centres tant públics com concertats. D’aquest total de protocols oberts,  532 corresponent a 9 centres (60’3%) i el 39’7% recau en els 54 restants.

A Balears actualmente hi ha un total de 410 centres educatius: 221 CEIP, 70 IES, 4 CIFP i 114 centres concertats.

 

El Protocol com eina de prevenció, detecció i actuació per als centres educatius

Els nins i nines d’entre 6 i 16 anys, obligatòriament han d’assistir a classe cada dia i amb puntualitat. De vegades els alumnes falten a l’escola puntualment i aquest fet, no suposa cap risc d’abandonament del sistema escolar, problemes d’aprenentatge o d’integració a l’aula, perquè aquests infants i joves, tenen una xarxa familiar i social que els fa de suport. Quan aquest suport no existeix, les faltes d’assistència és converteixen en motiu d’intervenció pel risc que suposen en quant a la socialització i accés als recursos laborals i econòmics d’aquests nins quan siguin grans. Així el Protocol diferencia entre el control de faltes d’assistència (com a norma) de la intervenció davant l’absentisme escolar entès com un risc i com una situació de desemparament (segons la Llei del Menor 26/2015). Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne com a problema sinó en l’entorn en que es produeix, incidint i analitzant les causes.

El protocol diferència fins a tres tipus d’absentisme (esporàdic, intermitent i crònic) i va dirigit a nins d’entre 6 a 16 anys que conformen els cicles d’ensenyament obligatori, encara que també s’aplicarà amb caràcter preventiu al segon cicle d’Infantil per a nins de 3-6 anys (ensenyament no obligatori). 

L’objectiu primordial d’aquest Protocol és el d’aconseguir la plena escolarització i potenciar la prevenció i el control de l’absentisme escolar dels menors de 3 a 16 anys. Entre els objectius més específics  es troben actuacions com: 

  • Potenciar la responsabilitat de les famílies envers l’obligatorietat del compliment de l’escolarització dels seus fills.
  • Promoure campanyes de sensibilització per aconseguir la plena escolarització.
  • Donar a conèixer aquest protocol d’absentisme escolar als centres educatius i  als serveis externs que intervenen.
  • Clarificar responsabilitats i funcions i establir coordinacions amb totes les entitats relacionades amb l’atenció a la infància, orientades a la prevenció i el control de l’absentisme escolar, per unificar criteris d’intervenció.
  • Dur a terme el control, seguiment i avaluació de l’absentisme, indagar-ne les causes i adoptant les intervencions necessàries per corregir-lo.
  • Avaluar i interpretar les dades enregistrades d’absentisme i fer un diagnòstic detallat de forma periòdica i sistematitzada que permeti avançar en nous tipus d’intervenció als centres educatius.

El Protocol estableix les passes a seguir quan es detecta absentisme escolar.  D’una banda es treballa en l’àmbit del centre: a través de la prevenció amb el claustre escolar; la previsió d’actuacions quan es detecti l’absentisme escolar; a nivell d’aula es treballa la motivació escolar dels alumnes; es preveuen accions per a acollir i adaptar alumnat que s’incorpora després d’un període absentista i es fa un control eficient de les faltes d’assistència que també es registren al GESTIB, entre d’altres actuacions.

A nivell d’entorn, es treballa amb la família, els serveis externs al centre escolar i el serveis propis de la Conselleria d’Educació i Universitat. Amb les famílies es fan feines de prevenció, implicant-les per evitar l’absentisme i s’intervé amb aquestes quan es detecta absentisme.

Els serveis externs al centre escolar inclouen serveis socials, servei de Menors i Família, Fiscalia de Menors, policia tutor, etc...però també entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar. El Protocol preveu diferents iniciatives de difusió, derivació i coordinació. A més també es preveu la creació de Comissions Municipals o de Sector d’absentisme escolar.

Els serveis propis de la Conselleria d’Educació s’han de coordinar amb centres educatius, EOEP, departament d’Orientació, APIMA i d’altres per intercanvi d’experiències i gestió i tractament dels casos d’absentisme. A més es crea la Comissió Tècnica d’Absentisme Escolar i elaboraran les instruccions de creació i funcionament de la Comissió Municipal o de Sector d’Absentisme.

En el cas d’haver de fer una intervenció es fa un pla de feina conjunt, implicant les famílies, es posen en marxa els serveis externs (serveis socials, de menors, Fiscalia, policia tutor...) i es crea una comissió d’absentisme al centre.

Aquest Protocol es revisarà cada any i es pot consultar a la plana web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa