Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres

Darrera actualització: Mon Dec 05 10:19:36 CET 2016

S’ha publicat en el BOIB núm. 129, d’11 d’octubre, la resolució del conseller d’Educació  i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a)     Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el MECD ha subscrit acords bilaterals de cooperació cultural, científica i tècnica o memoràndums d'educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit, Suècia i qualsevol altre que pot formalitzat durant la vigència d'aquesta convocatòria), l’idioma oficial del qual sigui alguna de les llengües objectes d’aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès i alemany.

b)     Ser alumne universitari de l’últim o penúltim curs durant el present curs 2015-2016 o haver obtingut una titulació universitària.

c)      No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d)     No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic d’éssers humans (art. 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener modificada per la Llei 26/2013, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència).

e)      Carta de motivació.

f)       No haver estat nomenat auxiliar titular en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el curs escolar 2016-2017.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia  26 d’octubre de 2016.

S’ha de presentar l’annex 1 i 2 juntament amb la següent documentació:

a) Fotocòpia del passaport i fotocòpia de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) o DNI (document nacional d’identitat).

b) Fotocòpia compulsada de la titulació universitària al·legada o certificat d'estar matriculat en l'últim curs d'estudis de nivell universitari.

c) Certificat mèdic que acrediti que l’interessat no pateix malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

e) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l’apartat 11.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears