torna

Detall de la notícia

Imatge 2717231

Cursos de formació: Desenvolupament de la funció directiva

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat organitza per a aquest curs escolar quatre formacions sobre el Desenvolupament de la funció directiva. Dues d’aquestes formacions es duran a terme a Mallorca (una de les quals específica per al cos de mestres), una a Eivissa i una a Menorca. La formació consta de 120 hores, 80 de les quals es duran a terme presencialment a partir de dia 16 de novembre de 2016.

Aquesta formació està destinada als docents amb una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera. Les persones habilitades o acreditades per a la funció directiva abans de dia 9 de desembre de 2013 o que posteriorment han exercit o estiguin exercint la direcció d’un centre públic o amb una formació equivalent impartida per una administració pública no hauran de fer aquesta formació, ja que els correspondrà fer els cursos d’Actualització de la funció docent. Aquests altres cursos, d’una durada de 60 hores, s’iniciaran durant el mes de febrer de 2017.

La inscripció als cursos sobre el Desenvolupament de la funció directiva es realitzarà a través del Portal del personal i serà imprescindible enviar dins el termini d’inscripció una declaració responsable correctament emplenada i signada a l'adreça de correu electrònic sfp@dgfpfp.caib.es o sfc@dgfpfp.caib.es.

Termini d’inscripció: del 10 al 23 d’octubre de 2016.

Publicades les llistes d’admesos 

Un cop finalitzat el període d'inscripció als diferents cursos sobre el Desenvolupament de la funció directiva, el Servei de Formació del Professorat ha publicat les llistes d'admesos i les corresponents llistes d'espera. Les persones admeses tenen ara fins dia 8 de novembre per confirmar la seva inscripció.

A Mallorca, han estat admesos 30 docents per al curs Desenvolupament de la funció directiva i 30 per al curs Desenvolupament de la funció directiva (per a mestres). A Eivissa i Formentera han estat admeses totes les persones inscrites que complien els requisits, que han estat un total de 18.