torna

Detall de la notícia

Decret habitatges preu taxat

El termini per presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin oportuns, dins el termini de quinze dies hàbils comptadors des de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Aquest procés permet la presentació telemàtica mitjançant la web Participació Ciutadana http://participacióciutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears