torna

Detall de la notícia

Imatge 4411541

DINAMICAT

L’equip DINAMICAT, coordinat pel Servei de Normalització Lingüística i Formació, està format per dos assessors del servei, un assessor de cada CEP territorial i dos assessors del CEP de Palma, preferentment de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística i té els objectius i funcions que determinen els apartats 2.1 i 2.3 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) a Equip DINAMICAT i es modifiquen els seus objectius, composició i funcions.  (BOIB núm. 131, de 15 d’octubre)

Concretament, els assessors d’aquest equip han de dur a terme les accions associades a:

- Els programes FeC i FiC per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana.

- Els programes de formació intercentres per a la millora de la competència lingüística entre els centres d'educació primària i els de secundària al qual estiguin adscrits.

- El programa educatiu Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.

- El programa educatiu Dinamitzadors lingüístics.

- El programa educatiu Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

- Les formacions d’àmbit associades al PALIC.

- Les formacions d’àmbit o activitats puntuals de formació associades a continguts i metodologies d’aprenentatge de les competències lingüístiques.

- L’assessorament i coordinació dels coordinadors de normalització lingüística dels centres educatius.