torna

Detall de la notícia

Imatge 2694916

EXEMPCIÓ DE CATALÀ

D’ençà del curs 2016-2017, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat assumeix, entre d’altres competències, la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari. Per això, el Servei de Formació Homologada i Capacitació s’encarrega de tramitar les esmentades sol·licituds d’exempció d’avaluació de la llengua i la literatura catalanes. En aquest sentit, en el BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018, es va publicar l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.