torna

Detall de la notícia

Imatge 2694916

Exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha assumit a partir del curs 2016-2017, entre d’altres competències, la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari. Per això, el Servei de Formació Homologada i Capacitació s’encarrega de tramitar les esmentades sol·licituds d’exempció d’avaluació de la llengua i la literatura catalanes. En aquest sentit, l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d’agost) regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament no reglat universitari, i els procediments per obtenir-les.