torna

Detall de la notícia

Imatge 2660470

Baixada de ràtios, compliment dels compromisos i recuperació dels drets perduts

El 30 de setembre de 2015, els sindicats STEI i CCOO signaren amb la Conselleria d’Educació i Universitat l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic, al qual es va afegir posteriorment ANPE. L’Acord és un compromís inclòs en els acords de governabilitat de la legislatura, que preveu la recuperació progressiva dels drets perduts els darrers quatre anys i parteix del diàleg constant amb el sector i la comunitat educativa.

Aquest dimecres es reunirà una mesa sectorial per valorar el grau de compliment de l’Acord marc.

 

Tot el que ja s’ha fet de l’Acord marc

 

 • Derogació del TIL i de la Llei de símbols.
 • Declaració institucional contra la LOMCE, participació en la Conferència Sectorial d’Educació per sol·licitar la paralització del calendari d’aplicació de la LOMCE i sol·licitud d’un debat al Senat sobre aquesta norma.
 • Elaboració dels nous currículums per als nivells de primària, secundària i batxillerat a través d’un procés participatiu, i posterior tramesa a la Mesa Sectorial d’Educació i al Consell Escolar per negociar-los.
 • Suspensió de la convocatòria de les proves de sisè i de tercer d’educació primària que preveu la LOMCE i creació d’una comissió per validar els resultats de les avaluacions individuals i internes que cada any fan tots els centres. Està en procés d’elaboració el model propi de les Illes Balears d’avaluació externa amb caràcter diagnòstic, que es començarà a aplicar el curs 2016-2017.
 • Increment de la plantilla d’inspectors i convocatòria d’oposicions.
 • Acord de substitució immediata de les baixes de professorat segons el que va aprovar el Consell de Govern de les Illes Balears en aquesta matèria.
 • El mes de setembre de 2016 tot el personal docent, tant els funcionaris de carrera com els interins, cobraran els sexennis. L’Acord ho preveia per a 2017. També es recupera la paga extraordinària de 2012, de la qual s’ha abonat el 12,5 % el primer semestre de 2016 i la resta, fins a arribar al 100 %, es cobrarà com a màxim el gener de 2017.
 • L’Acord preveu un increment de 375 places de professors. El curs 2015-2016 finalment hi ha hagut 394 docents més que el curs 2014-2015, 120 docents més que el curs 2011-2012 (el curs anterior a les retallades). En la majoria d’especialitats enguany s’han recuperat les xifres de professors d’abans de les retallades, especialment a educació infantil i primària, amb 116 professors més que l’any passat i 163 més que el curs 2011-2012. Dels nous professors, 160,5 s’han destinat a l’atenció a la diversitat.
 • Creació per decret del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El mes de setembre està prevista l’aprovació del decret, que actualment es troba en fase de revisió.
 • La Mesa Sectorial ha revisat i aprovat els criteris d’elaboració de les plantilles dels centres educatius (educació infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, EOEP, EAP i ensenyaments de règim especial).
 • L’Acord fixa una baixada d’hores lectives per als professors de secundària, FP i EPA per al curs 2016-2017 de 20 a 19 hores setmanals.
 • Els ajuts de menjador s’han incrementat el curs 2015-2016, en què han passat de 900.000 euros a 1.100.000 euros. Per al curs 2016-2017 s’ha previst destinar-hi 1.500.000 euros. Així mateix, s’ha millorat la gestió dels ajuts, ja que la convocatòria es publica abans que comenci el curs escolar i per primera vegada s’hi inclouen els centres concertats.

 

En procés de compliment

 

 • Amb relació als professors més grans de 55 anys, la Conselleria d’Educació i Universitat es va comprometre a negociar la reducció de tres hores lectives per a aquest col·lectiu en la Mesa Sectorial d’Educació al llarg de 2016.
 • Percepció de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal (IT) pel personal docent de la Conselleria d’Educació i Universitat. Recentment, en la Mesa General de Funció Pública s’ha arribat a un acord per formar un grup de treball dels diferents àmbits públics perquè estudiï les situacions d’incapacitat temporal; posteriorment, les conclusions i propostes d’aquest grup de treball es negociaran en les diferents meses sectorials, entre les quals es troba la d’Educació.
 • La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a consensuar un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims, que parteixi del català com a llengua vehicular bàsica, amb l’objectiu que els estudiants assoleixin les competències comunicatives en català i en castellà. Ja s’ha creat el Comitè encarregat d’elaborar-lo.

 

Disminució de ràtios a educació infantil

La Conselleria, tal com estableix l’Acord, ha planificat el curs 2016-2017 rebaixant les ràtios dels grups de 4t d’educació infantil (infants de 3 anys) a 20 alumnes per grup mitjançant diferents mesures adaptades a cada cas. A més, s’ha treballat per mantenir tots els grups de tots els nivells amb aquestes ràtios màximes: 20 alumnes a infantil (4t EI), 25 a primària, 30 a ESO i FP, i 35 a batxillerat, ja que el nombre d’alumnes a ESO i batxillerat s’ha planificat respectant les ràtios legals.

Actualment, la ràtio establerta per normativa estatal és de 25 alumnes per grup a educació infantil, ampliable a 28 alumnes per grup per necessitats d’escolarització. El curs 2016-2017, aplicant el compromís de l’Acord, s’ha aconseguit una ràtio mitjana de 18,24 alumnes per grup a 4t d’infantil (el curs 2015-2016 va ser de 21,4). Això suposa que un 82 % del total de centres tenen menys de 22 alumnes per aula a 4t d’educació infantil i un 99 %, menys de 25.

La baixada de ràtios a infantil ha suposat 23 unitats noves i 22,5 mestres d’infantil addicionals als centres, a fi de rebaixar la ràtio efectiva a 20 alumnes per mestre en els casos en què per necessitats d’escolarització s’han hagut de superar els 22 alumnes per grup.

Cal esmentar que des dels diferents departaments educatius s’ha actuat per davallar les ràtios en els grups amb més pressió a tots els nivells educatius.

 

Un procés més transparent i àgil

Dilluns de la setmana passada, 11.740 aspirants a personal docent interí varen participar en el procés d’adjudicació de 3.554 places de tots els cossos i nivells. D’aquestes places, 2.288 (1.841 jornades completes i 447 mitges jornades) corresponen a Mallorca; 470 (381 jornades completes i 89 mitges jornades), a Menorca; 716 (608 jornades completes i 108 mitges jornades), a Eivissa, i 80 (70 jornades completes i 10 mitges jornades), a Formentera. Del total de places, 1.350 corresponen al pacte d’estabilitat, cosa que suposa que el 47,9 % dels interins ocuparan la seva plaça per espai de dos anys.

Cal destacar que, per primera vegada, l’adjudicació de places s’ha resolt al llarg del mes de juliol i que enguany hi ha hagut novetats telemàtiques importants que han fet més àgil el procés: la documentació ha deixat de presentar-se en paper i ara el tràmit es fa telemàticament, de manera que és accessible a través del GESTIB i permet avançar el procés previ de presa de possessió de l’interí, que es podrà fer des de l’1 d’agost i en línia (abans es feia a partir de setembre i presentant documentació en paper).

Finalment, els mateixos interins podran canviar la seva situació de disponible o no disponible cada tres mesos, de manera que es facilita la tasca de cobrir vacants.