torna

Detall de la notícia

Imatge 2658849

Procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - 2016

11.05.2017

En data de 11 de maig de 2017 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 57 la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de maig de 2017 per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte del procediment per proveir-los, aprovat per Resolució de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per consultar aquesta publicació, clicau aquí.

-----

04.05.2017

Es preveu que el proper dia 11 de maig es publiqui  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte del procediment per proveir-los, aprovat per Resolució de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).
 
En compliment dels terminis prevists en les bases 12 i 13 de convocatòria, la data de cessament es preveu per dia 15 de maig i la data de presa de possessió per dia 16 de maig.

-----

02.05.2017

Amb data de 2 de maig de 2017 s’exposa als taulers d’anuncis de l’EBAP i —només a efectes informatius— a la pàgina web <http://ebap.caib.es> i al tauler d’anuncis de les seus de totes les conselleries la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, ►Mostra els llocs, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat.

Per consultar la proposta definitiva d'adjudicació, clicau aquí.

Per consultar la llista definitiva de baremacions, clicau aquí.

-----

31.03.2017

Es publica el calendari amb els torns de revisions de la Comisió del grup A2/C1.

Per consultar el document, clicau aquí.

-----

29.03.2017

Es publica el calendari amb els torns de revisions.

Per consultar el document, clicau aquí.

-----

29.03.2017

La Comissió Tècnica de Valoració del grup A2/C1 posposa la revisió de la proposta provisional d’adjudicacions del procediment per a la provisió de llocs de treball, per als dies 3 i 4 d’abril, a les 09:00 hores, a la seu de l’EBAP.

Divendres, 31 de març, es concretaran els torns corresponents per a la revisió d'aquest grup.

-----

27.03.2017

CALENDARI AUDIÈNCIES CONCURS DE TRASLLATS *

 • Comissió grup A1:
  Divendres 31 de març i dilluns 3 d’abril a les 9 hores a l’EBAP**
 • Comissió grup A1/A2:
  Dijous 30 de març a les 12.30 hores, divendres 31 de març a les 9 hores i dilluns 3 d’abril a les 9 hores a l’EBAP**
 • Comissió grup A2 i C1:
  Dilluns 3 d’abril a les 9 hores a l’EBAP**
 • Comissió  grup A2/C1:
  Dijous 30 de març i divendres 31 de març a les 9 hores a l’EBAP**
 • Comissió grup C1/C2:
  Dijous 30 de març i divendres 31 de març a les 9 hores a l’EBAP**
 • Comissió  grup C2 i AP:
  Dijous 30 de març i divendres 31 de març a les 8.30 hores a l’EBAP**

* Per aquelles persones que han sol·licitat audiència amb la comissió tècnica de valoració.
** Dimecres, 29 de març, es farà públic el calendari definitiu, amb dia i hora segons ordre alfabètic.

-----

21.03.2017

Amb data 21 de març de 2017 s’exposa als taulers d’anuncis de l’EBAP i —només a efectes informatius— a la pàgina web http://ebap.caib.es, al tauler d’anuncis de les seus de totes les conselleries la proposta provisional d’adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, ►Mostra els llocs, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Les persones interessades poden formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional d’adjudicació, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’exposició pública, i, una vegada registrades, s’han d’enviar per fax: 971 17 76 20 o per correu electrònic: <oposicions@caib.es>.

Les persones que sol·licitin audiència amb la Comissió Tècnica de Valoració s’han de personar a l’EBAP en l’horari i data que s’exposarà properament.

-----

05.12.2016

Es fa pública la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment per proveir llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 153, de 3 de desembre), d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-----

20.10.2016

Es fa pública la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en el procediment per proveir llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 14 de juliol de 2016 (BOIB núm. 93, de 23 de juliol)

Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius (del 21 d'octubre al 2 de novembre).

-----

03.10.2016

Avui ha tengut lloc a la seu de l'EBAP la sessió de constitució de les sis Comissions Tècniques de Valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari.

Properament es publicaran en els llocs que preveuen les bases les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

-----

01.08.2016

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 30 de juliol de 2016 es va publicar la correcció d'errades advertides en la publicació dels annexos 3 i 4 de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de juliol de 2016 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-----

23.07.2016

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 23 de juliol de 2016 es publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 14 de juliol de 2016 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sol·licituds i documentació
- El personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu pot d’emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud, juntament amb la memòria, si escau, en el model normalitzat fent ús de l’aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o per l’adreça <portaldelpersonal.caib.es>, d’acord amb les instruccions que s’hi indiquen a continuació:

- Ruta: Portal de Serveis al Personal ->-> Concurs de trasllats ->-> Concurs 0021.

- Emplenar el formulari des de --> Llocs del concurs, tenint en compte el grup d’adscripció del lloc de treball, la Forma de provisió i el Codi del lloc. Mostra els llocs, i una vegada desplegat el llistat de llocs de treball, afegeix el lloc a la instància. (El sistema també deixa veure les característiques del lloc, les quals s’han de comprovar per veure si es compleixen els requisits abans de sol·licitar-lo).

- Un cop sol·licitats els llocs de treball del quals es compleixen els requisits, veure Instàncies ->-> Concurs 0021 i Mostra la instància. A l’apartat ->-> Mostra l’imprès de la instància es podrà consultar la instància que es genera. Clicar damunt ->->Inicia el tràmit de registre per registrar la sol·licitud.

- A la casella ->-> Fulls de serveis, un cop sol·licitats els llocs de treball, es genera el Full de serveis, en el qual es podrà veure i comprovar l’expedient personal de la persona interessada.

En el cas que, una vegada registrada una sol·licitud per via telemàtica, per qualsevol causa s’hagi d’emplenar i registrar una nova sol·licitud, necessàriament haurà de fer-se per aquesta mateixa via telemàtica.

Quan s’hagi completat el tràmit de sol·licitud i registrat telemàticament es pot imprimir el justificant de la sol·licitud registrada a través de l’apartat “les meves gestions” del menú principal del Portal del Serveis al Personal. 

En aquest cas, si un cop fets la sol·licitud i el registre telemàtic han de presentar documentació que no consta en l’expedient personal, han de presentar-la, adjunta al model “Documentació per completar la sol·licitud, amb indicació del número, procedència i data”, que és a disposició de les persones interessades a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), a les conselleries del Govern de les Illes Balears i en el web de l’EBAP <http://ebap.caib.es>, dins del termini establert, d’acord amb qualsevol de les formes que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 -La sol·licitud es pot formular en suport de paper amb el model oficial que és a disposició de les persones interessades a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), a les conselleries del Govern de les Illes Balears i en el web de l’EBAP <http://ebap.caib.es>, i s’ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l’expedient personal, dins el termini establert, en el Registre de l’EBAP. També es pot presentar d’acord amb qualsevol de les formes que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (clicau aquí per consultar les oficines de registre de la CAIB). 


Termini
El termini per presentar sol·licituds, telemàticament o presencialment, comença l’endemà que es publiqui la convocatòria en el BOIB, o en el BOE en el cas de llocs adscrits a altres administracions, i finalitza dia 31 d’agost de 2016

Amb el venciment del termini de presentació de sol·licituds caduca el termini per renunciar a participar en el concurs o per desistir-ne. Una vegada transcorregut aquest període, les sol·licituds formulades són vinculants per a la persona sol·licitant, i les destinacions són irrenunciables, llevat que, abans de la presa de possessió, s’hagi obtingut una altra destinació mitjançant una convocatòria pública.

Llocs de treball
Les persones interessades poden sol·licitar fins a un màxim de quinze llocs de treball, excepte si estan en situació d’adscripció provisional o si sol·liciten el reingrés, tal com indica el punt 5.6 d’aquestes bases.

Les comissions tècniques de valoració només han de prendre en consideració els quinze primers llocs de les sol·licituds que incompleixen aquesta limitació. En cas que s’hagi presentat més d’una sol·licitud, si hi ha dubtes sobre l’ordre de preferència consignat per la persona interessada, la Comissió Tècnica de Valoració ha de prendre en consideració l’ordre en què s’indiquen els llocs de treball en la sol·licitud amb el darrer número de registre d’entrada.

S’exceptua de la limitació del punt 5.4 d’aquestes bases el personal funcionari que es troba en una de les situacions que indiquen els apartats 5.6.1 i 5.6.2.

- El personal funcionari adscrit provisionalment a un lloc de treball té obligació de participar en aquesta convocatòria, tal com disposa la base 3.8, amb les condicions següents:

a) Quan l’adscripció provisional és a causa d’haver estat remogut d’un lloc de feina, la persona afectada ha de sol·licitar, d’acord amb l’article 93.2 de la Llei 3/2007, la totalitat dels llocs de feina del mateix municipi o d’un altre de limítrof, corresponents al seu cos o la seva escala o especialitat, no inferiors en més de dos nivells al del seu grau personal, per als quals compleixi els requisits. Aquesta darrera limitació no s’aplica al personal remogut d’un lloc de treball per la causa que regula la lletra de l’article 92.1, que resta obligat a participar en les convocatòries de provisió i a sol·licitar tots els llocs de feina, independentment del nivell.
b) Quan l’adscripció provisional és conseqüència de reingrés en el servei actiu, la persona afectada està obligada a participar i a sol·licitar tots els llocs de feina de l’illa de residència inclosos en la convocatòria per als quals compleixi els requisits.
c) En cap cas el personal funcionari adscrit provisionalment no té l’obligació de sol·licitar els llocs de treball el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació.
d) Al personal funcionari adscrit provisionalment que incompleixi l’obligació reglamentària que s’indica en les lletres a i b i no obtingui un lloc de treball, se li ha d’adjudicar el primer lloc vacant del concurs corresponent al seu cos, escala o especialitat segons l’ordre de publicació dels llocs de treball vacants oferts, sempre que en compleixi els requisits i la destinació adjudicada sigui del mateix municipi o d’un altre de limítrof.

- El personal funcionari que sol·licita el reingrés mitjançant la participació en aquesta convocatòria pot sol·licitar tots els llocs de treball per als quals compleix els requisits.

Podeu consultar les ordres de funcions de les conselleries des d'aquest enllaç.

Documents