torna

Detall de la notícia

Imatge 2658449

Procés de participació pública futura Llei de Canvi Climàtic

Pla de Participació Pública

La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones prenen part en la resolució dels problemes, aportant els seus punts de vista, els seus coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions.

Per abordar l’elaboració d’una llei i uns plans és imprescindible la implicació de les associacions, ciutadans i agents econòmics i socials en les fases més primerenques del mateix. Per a això es de planteja una metodologia amb un seguit d’activitats a realitzar que donaran com a resultat les diferents estratègies de lluita contra el canvi climàtic, tant en mitigació de gasos d’efecte hivernacle com a adaptació als seus efectes, des del punt de vista dels seus propis ciutadans.

La utilització dels processos de participació pública tindrà per objecte:

  • Incentivar la participació dels agents territorials i la població en general.
  • La consecució de la transparència del procés i implicació dels interessats.
  • L’obtenció de valuosa informació aportada pels ciutadans.
  • Fer partíceps als ciutadans en la presa de decisions

Definició del Pla de Participació Pública

El Pla de Participació Pública s’identifica com el document que defineix les diferents estratègies de participació i que ha d’acompanyar a l’instrument de planejament, en aquest cas, la Llei de Canvi Climàtic, el Pla de Mitigació de Gasos d’Efecte Hivernacle i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic.

La proposta per dur a terme el procés de participació es planteja tenint en compte tres enfocaments diferents:

a) Representativitat: s’executaran estratègies que garantiran la participació i representativitat de tot el teixit social de les Illes Balears i de totes les illes.

b) Accessibilitat: es facilitaran diferents eines per a l’accessibilitat de qualsevol persona, associació o interessat, independentment del seu lloc de residència dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

c) Dinamització: s’efectuaran diverses accions que dinamitzaran el procés de participació, amb el propòsit d’incrementar la implicació dels components de les xarxes socials i econòmiques.

El Pla de Participació garantirà la participació activa dels ciutadans, establint mecanismes adequats per a l’accés a la informació i línies directes d’intervenció ciutadana.

Entre les principals finalitats del Pla de Participació es troben els següents aspectes:

a) Fer accessible la informació rellevant sobre els objectius del Govern de les Illes Balears de desenvolupar una  Llei de Canvi Climàtic, així com de  Plans de Mitigació i d’Adaptació.

b) Recollir les principals prioritats i sensibilitats dels diferents sectors de la societat balear de cara a futura legislació i iniciatives públiques en matèria de canvi climàtic.

c) Proporcionar informació que permeti definir l’abast de futura legislació en matèria de canvi climàtic.

d) Informar del dret a participar a aquest procés i de la forma en què es pot exercir aquest dret.

e) Reconèixer el dret a formular observacions i comentaris en aquelles fases inicials del procediment en què estiguen obertes totes les opcions.

f) Justificar l’opció adoptada i la forma en què s’ha desenvolupat el tràmit de la participació.

Objectius

Objectiu General

L’objectiu principal del Pla de Participació és recollir la voluntat del poble per a la lluita en la mitigació de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació als seus efectes.

Objectius Específics

El projecte pretén consensuar una visió de futur en la lluita contra el canvi climàtic a través de la informació, la formació i la creació d’espais per a la deliberació.

Una informació de doble sentit. Una informació dirigida cap a la població que faci accessible les implicacions de les decisions. Però també una informació dirigida cap a l’Administració que reflecteixi les inquietuds, suggeriments, observacions, comentaris, percepcions de la població.

Una formació que aporti els elements de judici i les eines bàsiques per col·laborar i participar.

La creació d’espais on coincideixin diferents grups d’interès que habitualment no confronten sensibilitats i idees. Espais on la societat civil, els sectors econòmics i professionals, la ciutadania associada i els grups polítics deliberin, debatin i s’arribi a un acord pel que fa a les propostes per a la lluita contra el canvi climàtic.

Conclusions del Procés de Participació Pública per a l'elaboració d'una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica