torna

Detall de la notícia

Ús d'instal·lacions

Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions Centres Públics

 

a) Aspectes generals

L'ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al desenvolupament normal de l’activitat docent i de les activitats previstes a la programació general anual del centre (PGA).

Les dependències destinades a les tasques de gestió administrativa i pedagògica no poden ser utilitzades per persones alienes al centre si no és amb l’autorització corresponent.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional pot disposar, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, la utilització dels centres, a excepció que ja hi hagi prevista una activitat a la PGA. D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les instal·lacions per a les activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social són:

1)     Les activitats incloses a la PGA .

2)     Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats.

3)     Les activitats organitzades per l’ajuntament.

4)     Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat educativa(associacions de pares i mares, associacions d’alumnes, etc.)

5)     Les activitats organitzades per altres entitats, dirigides a infants o a joves, que suposin l’ampliació de l’oferta educativa.

6)     Les activitats no incloses a l’apartat anterior organitzades per altres entitats.

b) Autoritzacions

La direcció del centre ha d’autoritzar les activitats organitzades per les organitzacions que integren la comunitat educativa.

Pel que fa a les activitats organitzades per entitats, persones físiques o jurídiques, o organismes legalment constituïts:

  • En el cas dels EI, CP i CEIP, l’ajuntament corresponent és qui les autoritza.

Totes aquestes activitats i les organitzades per l’ajuntament mateix s’han d’informar per escrit al director del centre amb l’antelació suficient perquè en coordini l’ús. Si el desenvolupament d’aquestes activitats suposa interferències amb les activitats escolars o amb el funcionament del centre, la direcció ho ha de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que ha de resoldre i notificar-ho al centre, a l’ajuntament, o a l’entitat responsable.

  • En el cas dels IES, és el director o directora del centre qui les autoritza.
  • En el cas dels CEPA, si aquest disposa d’instal·lacions pròpies el és el director o directora del centre qui les autoritza. En el cas que es trobi situat a les dependències d’una altra institució adscrita serà la persona responsable d’aquesta qui ho haurà d’autoritzar.

En cas de sol·licitud d’utilització per part d’un altre centre docent, l’autorització correspon a la direcció del centre. En el cas dels EI, CP o CEIP s’ha d’informar per escrit a l’ajuntament de l’autorització concedida.

L’ús dels centres docents públics per dur a terme d’actes electorals s’ha de subjectar  a la normativa específica.

L’ús de les instal·lacions dels centres educatius per a activitats no educatives o activitats que no estiguin incloses dins la PGA requerirà l’informe previ positiu del Consell Escolar del centre.

c) Responsabilitat dels usuaris

És responsabilitat dels usuaris:

1. Assegurar el desenvolupament normal de les activitats proposades i adoptar les mesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a l’ús de les activitats escolars ordinàries.

2. Fer-se càrrec de les despeses derivades directament o indirectament de la realització de les activitats, ja sigui per la utilització dels espais, pel possible deteriorament de les instal·lacions, per la pèrdua o trencament de material, o per qualsevol altre motiu.

3. La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si s’escau, en el període d’utilització.

d) Compensació de les despeses generades

La utilització dels espais escolars per a les activitats incloses en els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’apartat a) Aspectes generals, és gratuïta, sense perjudici del que disposa el punt 2 de l’apartat c) Responsabilitat dels usuaris.

La cessió de la utilització dels centres s’ha de realitzar sense afany de lucre.

Els ajuntaments, en els cas dels EI, CP i CEIP i la direcció del centre en el cas dels IES poden fixar i fer públics els mòduls dels preus d’utilització de les instal·lacions dels centres en funció del cost, i establir-ne el sistema de percepció. Els recursos que es generin per aquest concepte es destinaran, necessàriament, al funcionament i manteniment del centre.

La normativa bàsica on es regula l’ús de les instal·lacions dels centres educatius és:

Article 4 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària 

(BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002)

Article 4 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària

(BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002)

Disposició addicional 15. Municipis, corporacions o entitats locals de la LOE (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006)

Decret 187/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions d'alumnes, i les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes BOIB núm. 169 de 2003

Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes i les federacions i confederacions d'aquestes BOIB núm. 169 de 2003