torna

Detall de la notícia

Imatge 2638946

El Govern inicia la campanya de seguiment de les activitats d'estiu de temps lliure

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports ja ha posat en marxa la campanya de seguiment de les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es realitzen a Mallorca. L’objectiu és comprovar el compliment de la normativa vigent i garantir la seguretat i la qualitat d’aquestes activitats estivals, en les quals participaran més de 15.000 infants i joves.

Durant els propers mesos, personal de la Direcció General d’Esports i Joventut i de l’Institut Balear de la Joventut (IBJove) realitzarà aquesta tasca, mitjançant la visita in situ o l’estudi de la documentació relativa als campaments, les escoles i les colònies d’estiu que es duen a terme als diferents municipis.
L’estiu passat, es va realitzar el seguiment de més de 300 activitats de temps lliure i se’n van visitar un centenar. En aquests seguiments, es va comprovar que totes les activitats visitades complien amb els requisits principals. En alguns casos es van detectar incidències, com ara deficiències en la documentació requerida, que es van solucionar de manera immediata o en pocs dies.

Regulació i requisits
Cal recordar que les activitats de temps lliure infantil i juvenil es regulen a la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i en el Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Segons aquesta normativa, les activitats de temps lliure són les organitzades per persones físiques o entitats públiques o privades amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, el descans i les relacions dels participants, en què participen almenys deu menors d’edat i que tenen una durada mínima de tres dies consecutius.

La celebració d’aquestes activitats s’ha de comunicar a l’Administració a través de la presentació, quinze dies abans d’iniciar-se, d’una declaració responsable. A més del director o directora, aquestes activitats han de comptar, com a mínim, amb un monitor o monitora per cada deu participants. En l’actualitat, el Govern de les Illes Balears només gestiona les activitats de temps lliure que es desenvolupen a Mallorca, ja que la resta d’illes tenen aquesta funció transferida, en virtut de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.