torna

Detall de la notícia

Normativa

Normativa autonòmica

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 112/2010)

Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Instrucció 1/2018, de 30 d’abril, del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual es regula el Pla de Tresoreria dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Instrucció 3/2021 de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual es modifica la Instrucció 1/2018, sobre el Pla de Tresoreria dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Instrucció 01/2021, de 9 d'abril, de la directora general del Tresor, Poítica Financera i Patrimoni relativa a l'obertura i cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los

Instrucció 02/2021, de 15 d'octubre, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica

Normativa estatal

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera