torna

Detall de la notícia

Imatge 2616888

El Consell de Govern dona el vist i plau als nous currículums educatius que s'aplicaran el proper curs

El Consell de Govern ha aprovat avui els nous currículums d’educació primària, secundària i batxillerat. Es tracta de la darrera passa després d’un procés participatiu que ha suposat el seu debat a la Mesa Sectorial d’Educació, el Consell Escolar de les Illes Balears i finalment la seva aprovació per part del Consell Consultiu. D’aquesta manera la Conselleria d’Educació i Universitat ha culminat el procés d’elaboració, tal i com es va comprometre, dels nous currículums LOMQE a tots els nivells educatius per a substituir els que s’han hagut d’aplicar en el curs 2015/16, elaborats pel govern anterior.

L’objectiu principal d’aquesta nova proposta que s’aplicarà el proper curs 2016/17 és, sense sortir del marc legal de la LOMQE, aprofitar totes les possibilitats per reduir l’impacte negatiu d’aquesta llei sobre el dia a dia dels centres. A més, sha potenciat la llibertat i l’autonomia dels centres per afavorir els projectes innovadors.

Autonomia de centres per impulsar la innovació

Aquesta aposta per a l’autonomia es fa especialment evident a l’Educació Primària. En aquest nivell educatiu la nova proposta facilita l’adaptació al context i a la  realitat social i cultural de cada centre, a través d’una llibertat per a la distribució horària que incentiva la innovació educativa i els canvis metodològics, en la línia d'altres iniciatives similars a dins i fóra de l'estat espanyol i possibiliten l'adaptació de la distribució de continguts curriculars a les necessitats i característiques dels alumnes.

Permeten el disseny de projectes propis de centre, (projectes lingüístics, projectes de participació ciutadana, projectes de temes transversals, projectes multidisciplinaris, projectes de currículums integrats...). Aquesta opció també permet, si es prefereix, fer servir una distribució més “tradicional” o més tancada de matèries i hores per reforçar les àrees que es consideri oportú.

Aquesta nova manera d’organitzar l’ensenyament a cada centre precisa de nous mecanismes  d'avaluació en termes competencials dels projectes d'innovació que es proposaran amb la col·laboració i assessorament del Departament d'Inspecció Educativa i l'IAQSE.

14’5 hores de lliure disposició a Primària i tractament globalitzat de cicle

A l’Educació Primària, es mantenen les 25 hores setmanals de classe (en total 75 hores per cada cicle) però per primera vegada els centres disposaran de 14’5 hores de lliure disposició per a tot el primer cicle i 11’5 per a tot el segon cicle que es poden distribuir a diferents àrees o al treball per projectes de contingut competencial. La proposta de currículums de Primària parteix del mínim horari que estableix la LOMQE per a cada matèria però permet un plantejament més obert. Així els centres podran donar més pes a matèries que han quedat molt reduïdes amb la LOMQE com l’Educació Física o les matèries artístiques oferint un major marge d’autonomia als centres i facilitant la innovació pedagògica.

La nova normativa preveu que es faci un tractament globalitzat per als tres cursos de cada cicle el que suposa una necessària coordinació entre aquests a través d’un coordinador de cicle. Aquestes mesures permeten fer projectes globalitzats amb continguts de diferents àrees. Per això els centres hauran de mantenir la mateixa distribució horària lectiva al llarg d’un cicle, per tal que la proposta coincideixi amb la durada d'una promoció d'alumnes. Aquesta només es podrà modificar per a aquells alumnes que comencen un nou cicle.

                             Horari setmanal educació primària

Horari setmanal educació primària

Assignatura/Curs

1r

2n

3r

 

4t

Assignatura/Curs

Llengua catalana i literatura

8

 

9

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

8

9

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

6

7

Llengua estrangera

Matemàtiques

10

10

Matemàtiques

Ciències naturals

4

4

Ciències naturals

Ciències socials

4

4

Ciències socials

Educació física

5

5

Educació física

Religió/valors socials i cívics

3

3

Religió/valors socials i cívics

Educació artística

5

5

Educació artística

Temps d'esplai

7,5

 

7,5

Temps d'esplai

Lliure disposició:

14,5

 

11,5

Lliure disposició:

Total

75

 

75

 

La càrrega horària assignada a les àrees de ciències naturals, ciències socials, llengua castellana i literatura, matemàtiques i llengua estrangera: anglès haurà de ser com a mínim del 50% del total a cada curs, tal i com estableix la LOMCE.

 Una ESO amb 30 hores, amb més pes de la tecnologia i de les matèries artístiques, i grups reduïts d’anglès

En el cas de l’Educació Secundària Obligatòria els nous currículums preveuen reduir l’horari setmanal dels alumnes de 32 a 30 hores. D'aquesta forma s'aconsegueix racionalitzar l'horari de l'alumnat d'aquests nivells, que està per damunt del de la majoria de comunitats autònomes.  Això suposarà que l'alumnat d'ESO, quan l'horari sigui de jornada continuada, comenci i acabi les classes cada dia a la mateixa hora. El rendiment dels alumnes es veu afectat per un horari excessivament llarg i per això el  fet de tenir més hores de classe no és garantia de millors resultats.

Els currículums que ara es presenten reforcen les matèries artístiques (música, plàstica) i la tecnologia que es veuen  compensades en relació a l’horari actual ja que tots els alumnes de Secundària n’hauran de fer. No hi haurà cap alumne que no hagi fet alguna d’aquestes matèries a l’ESO.

A primer, segon i tercer d'ESO els centres disposen de dues hores setmanals de lliure disposició per completar l’horari . Aquestes hores es podran destinar a reforçar determinades matèries o a projectes interdisciplinars.  Es contempla la coordinació en les programacions de les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura que hauran de reflectir el treball conjunt en aquestes matèries en relació amb els continguts, objectius, metodologia i avaluació.

L’ensenyament de l’anglès es veurà reforçat no amb més hores lectives, sinó amb desdoblaments de totes les hores en grups de 8 a 15 alumnes, la qual cosa permetrà reduir les ràtios i millorar la qualitat de l’ensenyament, ja que aquest és l'element que té incidència més directa en l'aprenentatge d'una llengua. A més d’això, els centres podran incrementar les hores de classe fent servir alguna de les hores de lliure disposició setmanal.

Atesa la reducció de l’horari setmanal a 30 h, a 4t ESO no hi ha hores de lliure disposició.

 ESO

Horari setmanal educació secundària obligatòria 

Assignatura/Curs

1r

 

2n

 

3r

 

4t

Assignatura/Curs

Llengua catalana i literatura

3

 

3

 

3

 

3,5

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

3

 

3

 

3

 

3,5

Llengua castellana i literatura

Primera llengua estrangera

3

 

3

 

3

 

3

Primera llengua estrangera

Matemàtiques

3

 

4

 

4

 

4

Matemàtiques

Geografia i història

3

 

3

 

3

 

3

Geografia i història

Biologia i geologia

3

 

 

 

2

 

3

Troncal d'opció 1

Física i química

 

 

3

 

2

 

3

Troncal d'opció 2

Educació física

2

 

2

 

2

 

2

Educació física

Religió/valors ètics

1

 

1

 

1

 

1

Religió/valors ètics

Educació Plàstica

3

 

 

 

 

 

 

 

Música

3

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia

 

 

3

 

 

 

 

específica 1

 

 

2*

 

2

 

3

específica 1

Tutoria

1

 

1

 

1

 

1

Tutoria

Lliure disposició

2

 

2

 

2

 

 

 

Total

30

 

30

 

30

 

30

Total

* s'ha de triar una matèria d'entre: educació plàstica, visual i audiovisual II, música II i segona llengua estrangera

 

Batxillerat amb història de la filosofia obligatòria per a tots els alumnes dels batxillerats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials

A 1r de Batxillerat es redueix la càrrega lectiva de 34 a 32h setmanals, encara per damunt de la majoria de comunitats autònomes, que solen fer 30h de classe setmanals.

L'assignació horària a Castellà i Català és la mateixa que l'adoptada a Catalunya. La programació d'aquestes dues matèries ha de reflectir el treball conjunt en aquestes matèries en relació amb els continguts, objectius, metodologia i avaluació.

S'eliminen els períodes de lliure disposició i s'incrementa el nombre d'hores setmanal de les matèries troncals d'opció, atenent les recomanacions que va fer el Consell Escolar de les Illes Balears en les al•legacions presentades als currículums actuals.

Es recupera la Història de la Filosofia com a matèria obligatòria a 2n de Batxillerat per a tots els alumnes dels batxillerats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials.

 

1r batxillerat

2n de batxillerat

 

Específiques (6 hores a repartir entre 2 matèries, segons l'itinerari del centre):

La Història de la filosofia és obligatòria en els batxillerats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials/Específica 2 en el batxillerat d’Arts

 

Troncals d’opció

Anàlisi musical

Cultura científica

Dibuix artístic

Llenguatge i pràctica musical

Religió

Segona llengua estrangera

TIC I

Volum

Específica (4 hores) poden ser:

Troncals d’opció

Ciències de la terra i el medi ambient

Dibuix artístic II

Fonaments d’administració i gestió

Història de la música i la dansa

Imatge i so

Psicologia

Segona llengua estrangera II

Tècniques d’expressió graficoplàstica

Tecnologia industrial II

Tecnologies de la informació i la comunicació II