Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Convocatòria de proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l'advocacia de la CAIB

Convocatòria de proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l'advocacia de la CAIB

Darrera actualització: Mon Jun 12 14:53:49 CEST 2017

12.06.2017

En data de 10 de juny de 2017 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es crea la borsa per a l’ocupació temporal de llocs de treball en comissió de serveis del cos d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears arran de les proves selectives per accedir-hi, pel torn de promoció interna, convocades per Resolució de 12 de maig de 2016 (BOIB 63, de 19 de maig)

-----

11.05.2017

En data d’11 de maig de 2017 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 57, la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es nomenen funcionaris de carrera del cos d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els aspirants que han superat les proves selectives per accedir-hi, pel torn de promoció interna, convocades per Resolució de 12 de maig de 2016 (BOIB 63, de 19 de maig) i se’ls adjudica un lloc de treball.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-----

08.05.2017

En data de 8 de maig de 2017 es publiquen en els taulers d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la relació definitiva de les puntuacions de la fase de concurs i la relació definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig).

-----

05.05.2017

En data de 5 de maig de 2017 es publiquen en els taulers d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i la llista provisional d’aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig).

Les persones interessades poden presentar-hi reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es facin públiques. El tribunal ha de resoldre les reclamacions en un termini de set dies.

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

-----

02.05.2017

En data de 2 de maig de 2017 es publica en els taulers d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la llista definitiva de persones aprovades en la fase d’oposició de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig).

Dins el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la llista definitiva d’aprovats de la fase d’oposició, els aspirants que en formin part han d’acreditar davant el tribunal qualificador els mèrits que s’indiquin en cada convocatòria per a la fase de concurs, mitjançant la presentació de documents originals o fotocòpies compulsades en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, de l’EBAP o d’acord amb qualsevol de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Els mèrits s’han d’acreditar i s’han de valorar sempre amb referència a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas no es poden valorar mèrits que no hagin estat presentats d’acord amb la forma establerta durant aquest termini.

-----

27.04.2017

En data de 27 d'abril de 2017 es fa pública la llista definitiva d'aprovats del 3er exercici, així com la relació provisional de persones aspirants que han superat l'oposició.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió, les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des que es publiqui la relació. Acabat aquest termini, el tribunal disposa de set dies per resoldre’n les reclamacions.

Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>, accedint al tràmit corresponent.

-----

24.04.2017

En data de 24 d’abril de 2017 es fa pública la llista provisional d'aprovats del 3r exercici. Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit al Tribunal. Si es presenta mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini dels tres dies esmentats, s'ha d'avançar necessàriament al Tribunal, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic <oposicions@caib.es>.

La revisió, per totes aquelles persones que l’hagin sol·licitat en termini, tendrà lloc el dia 28 d'abril de 2017 a la seu de l'EBAP a Palma (C/ Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 9 hores

Podeu consultar les notes provisionals accedint al procediment corresponent a <http://oposicions.caib.es>.

-----

20.04.2017

Els exercicis pràctics del procés selectiu es duran a terme mitjançant medis informàtics que facilita l'EBAP. Els mitjans tècnics de què es disposa a l'EBAP permeten posar a disposició dels aspirants el dia de les proves els codis electrònics publicats a la pàgina web del BOE, en format pdf, així com la normativa autonòmica en el mateix format, que consta a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Així mateix, es comunica als aspirants que l'exercici s'ha de desenvolupar respectant el format de documents administratius del Manual d’Identitat Corporativa de la CAIB (es facilitarà als aspirants una plantilla de document genèric).

S’adjunta a continuació la relació dels codis electrònics: clicau aquí.

No es podrà fer ús i el Tribunal podrà retirar els textos que no compleixin les característiques de textos de normativa legal (per exemple, textos comentats) o textos jurisprudencials.

-----

29.03.2017

En data de 29 de març de 2017 es fa pública la llista provisional d'aprovats del segon exercici. Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit al Tribunal. Si es presenta mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini dels tres dies esmentats, s'ha d'avançar necessàriament al Tribunal, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic <oposicions@caib.es>.

La revisió, per totes aquelles persones que l’hagin sol·licitat en termini, tendrà lloc el dia 6 d’abril a la seu de l'EBAP a Palma (C/ Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 09:00 hores. 

Podeu consultar les notes provisionals accedint al procediment corresponent a <http://oposicions.caib.es>.

Es convoca a les persones aspirants que han aprovat el segon exercici a la realització del tercer exercici el dia 24 d’abril a les 9.00 hores a la seu de l'EBAP.

-----

16.03.2017

Desenvolupament del segon exercici de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els exercicis pràctics del procés selectiu es duran a terme mitjançant medis informàtics que facilita l'EBAP. Els mitjans tècnics de què es disposa a l'EBAP permeten posar a disposició dels aspirants el dia de les proves els codis electrònics publicats a la pàgina web del BOE, en format pdf, així com la normativa autonòmica en el mateix format, que consta a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Així mateix, es comunica als aspirants que l'exercici s'ha de desenvolupar respectant el format de documents administratius del Manual d’Identitat Corporativa de la CAIB (es facilitarà als aspirants una plantilla de document genèric).

S’adjunta a continuació la relació dels codis electrònics: clicau aquí.

No es podrà fer ús i el Tribunal podrà retirar els textos que no compleixin les característiques de textos de normativa legal (per exemple, textos comentats) o textos jurisprudencials.

-----

27.02.2017

En data de 27 de febrer de 2017 es fa pública la llista definitiva d'aprovats del 1er exercici.

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>, accedint al tràmit corresponent.

-----

16.02.2017

En data de 16 de febrer de 2017 es fa pública la llista provisional d'aprovats del 1er exercici. Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit al Tribunal. Si es presenta mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini dels tres dies esmentats, s'ha d'avançar necessàriament al Tribunal, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic <oposicions@caib.es>. 

La revisió, per totes aquelles persones que l’hagin sol·licitat en termini, tendrà lloc el dia 24 de febrer a la seu de l'EBAP a Palma (C/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 9,15 hores.  

Podeu consultar les notes provisionals accedint al procediment corresponent a la pàgina <http://oposicions.caib.es>.

Es convoca als aspirants que han aprovat el primer exercici dia 23 de març a la seu de l'EBAP a Palma (C/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 9,00 hores. 

-----

15.02.2017

En data de 15 de febrer de 2017, en aplicació del punt 9.12 de les bases generals que han de regir els processos selectius (BOIB núm. 60, de 12 de maig de 2016) i del punt 5 de la convocatòria específica de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig), es publica en el lloc de realització de l’exercici i a la pàgina web <http://ebap.caib.es> la relació provisional de les notes corresponents al primer exercici de les persones que s’han examinat a la primera sessió.

Per consultar aquesta relació, clicau aquí.

Es convoca als aspirants que resten per examinar dia 16 de febrer, a les 9.00h. a l'aula 18 de l'EBAP.

-----

30.01.2017

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 12 de 28 de gener de 2017 s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2017 per la qual es modifica la llista dels aspirants convocats i l’hora del primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la Resolució de 12 de maig de 2016.

Tots els aspirants estan convocats al primer exercici.

Dia: 15 de febrer de 2017
Hora: 9.30 h
Lloc: EBAP (Palma)

Els torns han de començar amb la primera persona admesa corresponent a les lletres NS, segons el resultat del sorteig dut a terme en la Mesa Sectorial de Serveis Generals el dia 29 d’abril de 2016.

-----

25.01.2017

En breu es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2017 per la qual es modifica la llista dels aspirants convocats i l’hora del primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la Resolució de 12 de maig de 2016.

Tots els aspirants estan convocats al primer exercici:

Dia: 15 de febrer de 2017
Hora: 9.30 h
Lloc: EBAP (Palma)

Aquests torns han de començar amb la primera persona admesa corresponent a les lletres NS, segons el resultat del sorteig dut a terme en la Mesa Sectorial de Serveis Generals el dia 29 d’abril de 2016.

-----

22.09.2016

En data de 22 de setembre de 2016 es publica en els taulers d’anuncis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 16 d’agost de 2016, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig). 

Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

-----

18.07.2016

En data 18 de juliol es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 (BOIB núm. 63, de 19 de maig)

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

-----

19.05.2016

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 19 de maig de 2016 es publica  la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de maig de 2016 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades a participar en les proves selectives han de presentar una sol·licitud per al cos, torn i illa indicada.

Les persones interessades a participar-hi han de presentar la sol·licitud  en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 20 de maig fins al 8 de juny).

El procediment per presentar les sol·licituds i els documents que s’hi han d’adjuntar es detallen en la base 6 de les bases generals (BOIB núm. 60, de 12 de maig de 2016).

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s’han de presentar en el Registre General de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Clicau aquí per consultar les oficines de registre de la CAIB

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears