torna

Detall de la notícia

Imatge 2615614

Convocatòria de programes de formació i innovació als centres educatius per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana

La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert una convocatòria perquè els centres educatius puguin presentar programes de formació i innovació per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana per al curs 2016-2017.

Aquests programes tenen com a objectiu la formació del professorat del centre per al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació d’actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en català i en el foment de l’ús del català com a llengua vehicular dins i fora de l’aula i com a element clau de cohesió social. Aquestes actuacions han d’estar basades en metodologies que vinculin l’aprenentatge a les situacions de la vida quotidiana i a la cultura pròpia de les Illes Balears. A més, s’han de dissenyar a partir de la reflexió sobre la situació sociolingüística de la llengua catalana i del projecte lingüístic de cada centre.

Els programes de formació han de concordar amb el Pla Quadriennal de Formació de Professorat vigent i ha de referir-se a alguna d’aquestes línies de treball:

a)     La millora de les actituds del professorat en relació a l’ús de la llengua catalana a totes les relacions interpersonals dins l’àmbit escolar.

b)     El reforç de la competència comunicativa del professorat, especialment l’oral, per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge en català.

c)      El disseny, execució, seguiment i avaluació dels projectes lingüístics dels centres en el marc de la normativa vigent.

d)     L’anàlisi sociolingüístic dels centres amb la finalitat de contextualitzar els projectes lingüístics i avaluar amb eficàcia la competència comunicativa.

e)      La promoció d’activitats escolars, complementàries i extraescolars en llengua catalana.

f)       L’impuls de metodologies motivadores, participatives i actives d’aprenentatge que tinguin el català com a llengua vehicular.

g)     L’intercanvi d’experiències i recursos entre distints centres educatius que implementin programes de formació-innovació en centres per al foment de la llengua catalana.

h)     El desenvolupament de programes d’acollida lingüística destinats a l’alumnat nouvingut per facilitar la seva incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears.

i)       La creació de recursos per acollir i atendre en català l’alumnat d’origen immigrant i d’incorporació tardana en totes les àrees.

j)       L’organització d’activitats de coneixement i recuperació de la cultura, jocs, oficis, cançons, llegendes o rondalles de les Illes Balears, així com altres activitats lúdiques vehiculades a través del català: videojocs, tallers de skate, etc.

Poden sol·licitar aquests programes els centres educatius sostinguts amb fons públics. Les sol·licituds s’han de presentar als centres de professorat de referència en el termini comprès entre el 30 de maig i el 15 de setembre de 2016.