vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2615511

Fons FEDER 2014-2020

Actuacions:

Subministrament i instal·lació d’equipaments d’aula digital per a centres docents públics de les Illes Balears


L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per una pissarra digital interactiva (PDI), un projector de distància curta o ultra curta i dos altaveus autoamplificats. El pressupost destinat a l’actuació és de 290.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 116 aules digitals.


Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.


El Programa Operatiu inclou dins de l’eix prioritari 2: Millora de l’ús de les TIC i l’accés a les mateixes, amb la prioritat de la inversió 2.C: Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica:


La instalación de tecnologías de aula digital en aulas de educación primaria de centros públicos.

El objetivo de todas estas actuaciones es mejorar la conectividad de centros escolares, así como los recursos TIC de los mismos, facilitando la adopción de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las TIC, en el empleo de aplicaciones y servicios y en el acceso a contenidos digitales educativos por parte de docentes, alumnado y familias.


També l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, amb la prioritat d’inversió 10.E: Infraestructures d’educació i formació té relació amb l’actuació proposada ja els equipaments d’aula digital no són més que una infraestructura educativa destinada a millorar els processos d’ensenyament – aprenentatge.