torna

Detall de la notícia

Imatge 2608620

El Parlament aprova el projecte de llei que recupera la composició inicial dels consells escolars de les Illes Balears

El Parlament aprova per majoria absoluta el Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, la qual cosa suposa que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) torna a tenir cinquanta membres, la mateixa composició que tenia en el moment en què es va crear, l’any 1998. Aquesta modificació va anar a Consell de Govern el passat 1 d’abril de 2016 on fou aprovada.
 
Des del Govern de les Illes Balears es considera que esdevé necessari garantir la participació adequada dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament i, per això, avui s’aprova aquest Projecte de llei que, a més de recuperar la composició del Consell Escolar, també preveu una modificació que permet incorporar el representant del Consell de Formentera, que substituirà, a més, el de l’ajuntament d’aquesta illa, de manera que no s’incrementarà per ara el nombre total de components del CEIB.
 
El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari en l’àmbit territorial de les Illes Balears i l’organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació. Actualment està presidit per Pere Carrió.
 
Aquest òrgan va haver de reduir la seva composició l’any 2012, a través del Decret 5/2012. En concret, es va modificar l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la Llei de consells escolars, que el va reduir en 14 persones, amb l’argument de baixar la despesa pública, tot i que els representants que integren el CEIB només tenen dret a una indemnització per assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa. Dels 50 membres del Consell Escolar es va passar a 36.
 
El fet de recuperar la composició del CEIB esdevé una primera passa en la línia marcada aquesta legislatura per part de la Conselleria d’Educació i Universitat de dotar el Consell Escolar de les Illes Balears de les eines necessàries per iniciar un procés de reestructuració que n’ampliï les funcions i en millori la representativitat. L’objectiu és que aquesta reforma la facin els mateixos integrants del Consell Escolar amb el suport de la Conselleria. D’aquesta manera, es pretén que sigui, de nou, un organisme allunyat de la confrontació i independent, un veritable parlament educatiu de les Illes Balears.
 
Composició del Consell Escolar que recupera el Projecte de llei:
 
a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat. Actualment n’hi ha 6.
 
b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats. Actualment n’hi ha 5.
 
c)  Tres alumnes de l’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre concertat. Actualment n’hi ha 2.
 
d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat. Actualment n’hi ha 1.
 
e)  Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat. Actualment n’hi ha 1.
 
f ) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals. Actualment n’hi ha 1.
 
g)  Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals. Es manté el nombre actual.
  
h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designades pel conseller. Actualment n’hi ha 2.
 
i)  Els quatre presidents dels consells escolars insulars. És manté el nombre actual.
 
j)  Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals ¾una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa¾ i una en representació de l’Ajuntament de Palma. Actualment n’hi ha 3.
 
k) Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives. És manté el nombre actual.
 
l)  Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució. És manté el nombre actual.
 
m)   Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu. Actualment n’hi ha 2.
 
n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears. És manté el nombre actual.
 
o)  Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears. És manté el nombre actual.