torna

Detall de la notícia

Servei de Dipositaria

El Servei de Dipositaria és un òrgan administratiu integrat en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, que s'encarrega del control i la gestió dels dipòsits i garanties ( avals, fiances ..) constituïts davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms, en particular, del Servei de Salut de les Illes Balears, IBSalut.

El Servei de Dipositaria no admet les garanties a favor d'universitats, ens públics o dependents d'altres administracions (estatal, autonòmica o local).

Les funcions del Servei són, entre d'altres, les de registre, custòdia i devolució de les fiances i els avals a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del Servei de Salut de les Illes Balears, com de registre i seguiment dels avals concedits per l’Administració de la Comunitat Autònoma.

Els ciutadans es poden adreçar al Servei de Dipositaria per rebre atenció, tant presencial com telefònica, sobre l'estat de la tramitació en què es troben les garanties i dipòsits contituïts.

Procediment devolució de les garanties i dels depòsitsDades de contacte:

Palau Reial, 17, 1r pis 07001 Palma
Telèfons d'informació: 971 17 71 08
Fax: 971 17 63 31
Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (excepte festius).
Correu electrònic: dipositaria@tresorer.caib.es

Veure plànol de la situació