torna

Detall de la notícia

Imatge 2597799

Preguntes més freqüents. Servei de Selecció i Provisió

Preguntes més freqüents

Servei de Selecció i Provisió

- Convocatòria
- Reserva per a persones amb discapacitat
- Requisits
- Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
- Llocs de presentació
- Presentació de la sol·licitud per a participar en borses de personal
- Pagament de la taxa
- Publicació de llistes
- Consulta personal
- Darrers comunicats
- Esmena dels defectes
- Portal de l’interí
- Contactar amb el Servei de Selecció i Provisió

Convocatòria

P. Quins tipus de procediments gestiona el Servei de Selecció i Provisió de l’EBAP?
R. El Servei de Selecció i Provisió, dependent del Departament de Formació i Selecció, s’encarrega de tramitar els processos de selecció del personal funcionari i laboral, a més dels procediments de provisió de llocs de feina, en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

P. Com se seleccionen les persones per formar part d’una borsa de personal?
R. Les persones aspirants se seleccionen mitjançant el procediment de concurs, el qual consisteix en la valoració dels mèrits que detalla l’annex de cada convocatòria.

P. Quan em puc presentar als procediments de selecció de personal funcionari interí o de categories professionals?
R. Una vegada que es publiquen les bases de la convocatòria del procediment del concurs per constituir la borsa, les persones interessades a participar-hi heu de presentar una sol·licitud per a l’especialitat indicada dins el termini que estableixi la convocatòria.

P. Com es computa el termini hàbil de presentació de sol·licituds?

R. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Tornau al principi

Reserva per a persones amb discapacitat

P. Com es gestiona la reserva per a persones amb discapacitat de les borses?
R. D’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es reserva una quota d’un 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional corresponent. A aquest efecte, s’han d’oferir les vacants número 7 i les posteriors de catorze en catorze de la borsa. No obstant això, s’han d’oferir també llocs de treball quan correspongui per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

Tornau al principi

Requisits

P. Quins són els requisits i les condicions de les persones aspirants per a participar en les convocatòries?
R. En la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, les persones aspirants han de complir, com a mínim, els requisits següents (les bases de cada convocatòria especifiquen els requisits específics), dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base de la convocatòria. D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.

f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1665/1992 i altres normes de transposició i desplegament.  

g) Acreditar els coneixements de llengua catalana requerits per a l’accés a la funció pública. En cada procés selectiu, les bases de la convocatòria estableixen el nivell de coneixements de català requerits d’acord amb la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

Tornau al principi

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

P. Quina documentació he d’adjuntar a la sol·licitud de participació en una borsa de personal funcionari interí o de categoria professional?
R. Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud, com a mínim, la documentació següent (les bases de cada convocatòria especifiquen els requisits específics):

a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b) Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol·licitat (anvers i revers). El justificant de pagament dels drets d’expedició d’aquest només té validesa fins a l’expedició del títol. Es presumeix que el títol ha estat expedit quan han transcorregut més de dos anys des de l’emissió del justificant del pagament dels drets d’expedició; en aquest cas, les persones aspirants queden excloses i han d’acreditar la possessió del títol en el termini d’esmenes de les deficiències de la sol·licitud que estableix la base de la convocatòria, o bé justificar, mitjançant un certificat de la universitat corresponent, que el títol encara no ha estat expedit.

Les persones aspirants, en comptes de presentar la documentació a què es refereixen els punts a) i b), poden donar el consentiment exprés a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (les persones aspirants a les quals encara no s’hagi expedit el títol acadèmic han de presentar en paper el certificat corresponent).

c) El resguard del pagament de la taxa efectuat segons la via seleccionada (telemàtica o manual). L’import de la taxa s’estableix a cada convocatòria.

d) Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual s’opta.

e) Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials, o de l’organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents al cos de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.

f) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin, en la forma que estableixen les bases de cada convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

D’altra banda, les persones aspirants han d’indicar un telèfon a l’efecte de comunicació amb la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. Així mateix, també han de facilitar una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a aquest efecte.

Tornau al principi

Llocs de presentació

P. Quins registres són hàbils per presentar la documentació?
R. En la pàgina del Govern de les Illes Balears, en l'apartat Atenció a la ciutadania (<http://www.caib.es>) hi podreu consultar les oficines de registre.

D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Tornau al principi

Presentació de la sol·licitud per a participar en borses de personal

P. Com puc presentar la sol·licitud per participar en els processos selectius?
R. Teniu dues opcions: avançar la sol·licitud per via telemàtica o de manera manual. Es recomana avançar la sol·licitud per via telemàtica, perquè és més àgil i simplificat.

P. Com puc avançar la sol·licitud de participació per via telemàtica?
R. Teniu la possibilitat de pagar la taxa i emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica.

Per això, heu d’accedir al Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>) i crear una nova sol·licitud. A continuació heu d’emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Heu de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.

Cal imprimir la sol·licitud, l’heu de signar i l’heu de presentar, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme a les bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (clicau aquí per consultar les oficines de registre de la CAIB).

Pel que fa a la documentació requerida, en el cas del document nacional d’identitat i del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa, les persones aspirants, en comptes de presentar-los, podeu donar el consentiment exprés marcant la casella de la sol·licitud a aquest efecte, a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament, d’acord amb el paràgraf anterior.

P. Quina ruta he de seguir en la web de l’EBAP per poder emplenar la sol·licitud per via telemàtica?
R. En el Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>), en la secció Convocatòries en procés, heu de cercar la convocatòria corresponent.

Una vegada que hi heu clicat, es desplega la relació de processos convocats; hi heu de seleccionar el procés en què voleu participar i triar l’illa, si n’és el cas.

En aquest punt, la pantalla mostra els apartats Informació d’interès i Sol·licitud telemàtica.

En el primer apartat podeu consultar l’enllaç de Requisits, terminis i documentació a aportar per a presentar-se.

En el segon apartat, de Sol·licitud telemàtica, podeu Crear una nova sol·licitud (heu de clicar per accedir al formulari). Aquí teniu 3 opcions per identificar-vos: amb usuari (per a personal de l’Administració de la CAIB), amb certificat digital i anònimament (identificació amb el document nacional d’identitat o document acreditatiu de la personalitat).

En la columna de l’esquerra de la pàgina figuren els enllaços següents: Consulta personal i Pagament de la taxa.

Pel que fa a la documentació requerida, en el cas del document nacional d’identitat i del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa, les persones aspirants, en comptes de presentar-los, podeu donar el consentiment exprés marcant la casella de la sol·licitud a aquest efecte, a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

Finalment, les sol·licituds i la resta de documentació requerida s’han de presentar en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (clicau aquí per consultar les oficines de registre de la CAIB).

P. Com puc presentar la sol·licitud per participar en els processos selectius, si no tenc la possibilitat d’emplenar-la i avançar-la per via telemàtica?
R. Si no podeu emplenar i avançar la sol·licitud per via telemàtica, els models de participació es troben annexats a la pàgina de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>), dins l’apartat Accessos directes, a l’enllaç Selecció i Provisió, en el menú Destacats.

A més, els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a disposició vostra a la seu de l’EBAP; a totes les conselleries; als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i en la web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>).

Per participar-hi heu d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions que s’hi indiquen; a continuació, cal imprimir el formulari, l’heu de signar i l’heu de presentar, juntament amb la documentació que cal adjuntar-hi d’acord amb les bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (clicau aquí per consultar les oficines de registre de la CAIB). Per pagar la taxa, heu d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), emplenar i imprimir el document model 046 i fer el pagament en una de les entitats col·laboradores (Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutshe Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i IberCaja) que figuren en el model.

En tot cas, el justificant del pagament de la taxa s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n’ha d’identificar el pagador d’aquesta taxa.

Tornau al principi

Pagament de la taxa

P. Com puc fer el pagament en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), si no he pogut emplenar la sol·licitud i avançar-la per via telemàtica?
R. Si no heu pogut presentar la sol·licitud per via telemàtica, teniu dues opcions per fer el pagament:

En el primer cas, en el  Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>) heu de cercar la convocatòria corresponent a la secció Convocatòries en procés.

Una vegada que hi clicau, es desplega la relació de processos convocats; heu de seleccionar el procés en què voleu participar i triar l’illa, si n’és el cas.

En la columna de l’esquerra de la pàgina figura l’enllaç de Pagament de la taxa, que remet a la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears, on heu de seguir les passes següents: en la llista de conselleries, heu de seleccionar la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques; després, heu de seleccionar l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i, a continuació, la taxa pels serveis de selecció de personal. Finalment, heu de triar la taxa corresponent que estableix la convocatòria.

En el segon cas, heu d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), emplenar i imprimir el document model 046 i fer el pagament en una de les entitats col·laboradores (Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutshe Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i IberCaja) que figuren en el model.

Tornau al principi

Publicació de llistes

P. Quan es publiquen les llistes de les diferents fases del procediment?
R. El termini de publicació de les diferents llistes depèn d’una sèrie de factors, de component aleatori. D’una banda, el nombre de sol·licituds que es presenten per participar en la convocatòria, la manera de presentació i la procedència geogràfica afecten la durada del cicle. De l’altra, la coincidència en el temps de diverses convocatòries de processos selectius també incideix en el temps de resolució, ja que els recursos humans són finits.

P. On puc consultar les llistes de les diferents fases del procediment?
R. Depenent de la fase del procediment, les bases de la convocatòria estableixen els llocs on s’han de fer públiques les llistes. Així, podeu consultar les llistes provisionals i les definitives de persones aspirants admeses i excloses en els taulers d’anuncis de l’EBAP i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques; a les seus dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, i en el  Portal de l’opositor del Govern de les Illes Balears. Pel que fa a les valoracions dels mèrits, s’han de fer públiques en els taulers d’anuncis de l’EBAP i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i en la web de l’EBAP. Finalment, la llista definitiva de les persones aspirants que formen part de la borsa s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis de l’EBAP, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web de l’EBAP del Govern de les Illes Balears.

P. Com puc consultar les llistes de les diferents fases del procediment en el Portal de l’opositor i a la pàgina web de l’EBAP?
R. Per consultar les llistes en el Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>), heu d’accedir a la secció Convocatòries en procés i cercar la convocatòria corresponent. Una vegada que hi clicau, es desplega la relació de processos convocats; hi heu de seleccionar el procés en què heu participat i triar l’illa, si n’és el cas. En aquest punt, la pantalla mostra les diferents llistes del procediment.

D’altra banda, també podeu consultar la pàgina de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>); en la pàgina principal, a la dreta hi ha el menú Accessos directes i l’enllaç de Selecció i Provisió. Aquí es publiquen les novetats de la publicació de les diferents llistes.

Tornau al principi

Consulta personal

P. Com puc accedir al meu expedient de participació en els processos selectius?
R. Podeu consultar l’enllaç de Consulta personal en el Portal de l’opositor. Si hi introduïu el DNI (sense lletra) i la data de naixement (separada per barres) podeu consultar si la sol·licitud de participació està admesa o exclosa, el motiu d’exclusió, si n’és el cas, i la valoració dels mèrits aportats que fa pública la Comissió Tècnica de Valoració.

P. Per què, quan accedesc al meu expedient de participació en els processos selectius mitjançant l’opció de Consulta personal, no apareixen les meves dades actualitzades ni el meu nivell de coneixements de català?
R. La raó és que fins que no es publiquen les diferents llistes, les dades que surten en el cercador de Consulta personal no estan revisades ni introduïdes correctament. S’ha d’esperar que es publiquin les llistes per poder consultar aquest enllaç perquè la informació que proporcioni sigui veraç.

Tornau al principi

Darrers comunicats

P. On es publiquen els comunicats dels diferents processos de selecció?
R. En el Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>), en la franja de l’esquerra figura el menú de Darrers comunicats. Aquí es publiquen les novetats de les diferents convocatòries en procés, com ara terminis de presentació de sol·licituds de participació i d’esmenes, dates de revisió o requeriments de la Comissió Tècnica de Valoració.

Tornau al principi

Esmena dels defectes

P. Quin termini tenc per a  esmenar l’exclusió d’una borsa de feina en què he participat i com puc fer-ho?
R. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació relativa als requisits per a participar en el procediment que han presentat les persones interessades, es publica la resolució per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l’exclusió, en els taulers d’anuncis de l’EBAP i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, i a les seus dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera. Així mateix, les podeu consultar a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

A fi d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini d’uns determinats dies hàbils (que establirà cada convocatòria), comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se’ls ha d’advertir que l’Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha de dictar una resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s’ha de fer pública en els mateixos llocs que s’han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

Tornau al principi

Portal de l’interí

P. On puc consultar la gestió dels diferents processos de selecció en què he participat?
R. En el Portal de l’opositor (<http://oposicions.caib.es>), en la franja de l’esquerra figura l’enllaç al Portal de l’interí. Si hi introduïu el DNI (sense lletra) i la data de naixement (separada per barres) podeu accedir a la gestió de les diferents borses de personal funcionari interí o personal laboral en què heu participat i podeu consultar en quina posició de les borses us trobau.

Tornau al principi

Contactar amb el Servei de Selecció i Provisió

P.  Com puc contactar amb el Servei de Selecció i Provisió de l’EBAP?
R. Podeu contactar amb el Servei de Selecció i Provisió de l’EBAP mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça <oposicions@caib.es>.

Tornau al principi