torna

Detall de la notícia

Imatge 2596358

Educació durà a terme una convocatòria de Plans de Millora a una trentena de centres educatius de Balears per el proper curs

La Conselleria d’Educació i Universitat impulsarà per al proper curs 2016/17 els Plans de Millora a un total de trenta centres educatius de les Illes Balears (20 centres d’infantil i Primària i 10 IES). L’objectiu central d’aquesta proposta és donar l’oportunitat als centres docents de les Balears de, en el seu exercici d’autonomia, promoure mesures de millora, per fomentar la igualtat d’oportunitats i la millora dels resultats educatius dins un entorn inclusiu. I per això es proposa un canvi de funcionament dels centres a l’entorn del concepte de comunitat professional d’aprenentatge: una organització que compta amb un lideratge distribuït i una autonomia suficient per crear les condicions necessàries per al desenvolupament personal i l’alt rendiment acadèmic de l’alumnat en un entorn inclusiu; una organització que fomenta el creixement professional del docent i fa evident el compromís de cadascun dels seus membres amb una visió comuna centrada en l’aprenentatge.

Avui s’ha tractat aquesta proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat a la Mesa Sectorial d’Educació.

Centres pilots per a la innovació pedagògica
L’experiència dels centres que participin en els plans de millora, fruit de l’avaluació dels resultats obtinguts, es convertiran en centres de referència per a la resta. Així, les experiències innovadores exitoses es podran fer extensives a d’altres centres. Per poder accedir als Plans de Millora els centres interessats hauran d’elaborar el projecte del Pla que s’haurà d’aprovar al claustre i al consell escolar del centre abans de presentar-lo a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a la seva valoració per part d’una Comissió de Selecció. Els Plans tindran un vigència de dos anys.

El Pla de Millora és un document estratègic que defineix els objectius de millora i les estratègies i actuacions necessàries per aconseguir-los. La seva posada en marxa es converteix en una oportunitat perquè els centres posin en pràctica les actuacions necessàries per millorar l’aprenentatge de l’alumnat especialment en les competències fonamentals per aprendre a ser, a fer, a conviure i a aprendre; per reorganitzar el treball en equip i cooperatiu del professorat; per promoure la participació de tota la comunitat educativa, especialment de les famílies i per obrir-se a l’entorn a través de projectes i col·laboracions amb altres centres educatius, i entitats de la zona (serveis socials, centre de salut, associacions...).

Hi ha dues modalitats de Pla Millora, el que presenta un centre educatiu per aplicar-lo al seu àmbit i el que presenta un grup de centres d’una mateixa zona que comparteixen objectius i en col·laboració amb els serveis i recursos de l’entorn per aplicar-se a tots els centres implicats.

Aquests Plans es fonamenten en l’autonomia dels centres per a organitzar-se amb el suport de l’Administració educativa durant el procés de canvi i integració de les actuacions de millora. Els Plans impliquen una avaluació de la seva implantació al centre però també de l’avaluació de l’impacte en els resultats acadèmics, en la millora de la convivència, en la reducció de l’absentisme i en el cas de secundària, de l’abandonament del sistema educatiu abans d’obtenir el títol de Graduat en ESO.

Un acord de col·laboració entre la Conselleria i els centres
Els Plans es formalitzen per mitjà d’un acord de col·laboració entre el centre educatiu i la Conselleria d’Educació i Universitat, en el qual es defineixen els compromisos assumits entre les parts.

En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Universitat, durà a terme les actuacions següents:
 

  • Assignació de recursos sol·licitats pels centres en base a la disponibilitat pressupostària i la justificació de les necessitats.
  • Accés a la formació permanent sol·licitada en el programa de formació del Pla de Millora de cada centre.
  • Assessorament per al desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla.
  • Suport a la cooperació i intercanvi d’experiències amb altres centres i l’entorn.
  • Foment de la formació dirigida a les famílies dels alumnes.
  • Aplicació de mesures per facilitar l’assignació de professorat d’acord amb les característiques del seu projecte. Aquesta assignació es podrà fer per mitjà de comissions de servei o, en el cas del professorat interí, mitjançant un compromís d’integrar-se en el projecte del centre i participar en el seu pla de formació
  • Establiment d’un conjunt d’indicadors que permetin l’avaluació objectiva i homogènia dels diferents plans estratègics