torna

Detall de la notícia

Imatge 2575625

Educació presenta un model de formació del professorat enfocat a l'èxit educatiu

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, i del cap de Servei de Formació del Professorat, Tomeu Barceló, ha presentat el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-20.

La intenció marc que impregna aquest Pla Quadriennal de Formació és augmentar el grau de qualitat del sistema educatiu, tant en els resultats com en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els àmbits i els continguts de la formació s’han d’organitzar entorn dels problemes que es generen en la pràctica docent i en els plantejaments propis de la innovació educativa i la millora dels centres escolars, sense oblidar els elements d’actualització científica.

El Pla ha passat per la Comissió de Formació Permanent del Professorat i ha passat per la Comissió Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB). Demà es tractarà a la Mesa Sectorial d'Educació i en els propers dies en el plenari del CEIB.

Un pla fruit de l’experiència i de la demanda dels centres
El Pla s’ha elaborat després d’analitzar el resultat del pla 2012-2016, a més dels resultats d’una enquesta de detecció de necessitats formatives als centres i d’unes jornades de reflexió i orientació que s’han fet a tots els centres de professorat (CEP’s) amb participació d’una mostra dels centres educatius de totes les etapes per tal d’avaluar la formació vigent fins ara i proposar noves línies estratègiques de formació a partir de la necessitat dels centres.

Després d’aquest procés de consulta i reflexió s’ha elaborat una proposta que suposa un enfocament innovador de la formació del professorat en relació al que s’havia fet fins ara  les Balears. Bàsicament, es planteja que la major part de la formació
es faci en els centres educatius
, de manera transversal i implicant a tots els docents; la formació ha de tenir una finalitat pràctica que asseguri la transferibilitat a les aules del que s’aprèn, i que les temàtiques bàsiques de la formació, incloent-hi sempre una visió d’inclusivitat, siguin les relacionades amb metodologies innovadores d’aprenentatge (feina per projectes, ambients educatius i aprenentatge cooperatiu i pedagogia holística) i les que promouen la millora del clima de l’aula i del centre (educació emocional, pràctiques restauratives i mediació i resolució de conflictes).

Aquesta aposta precisa del suport clar dels equips directius, que també tenen programes específics de formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la competència per exercir de la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació. Enguany ja s’han oferit cursos per a la funció directiva adaptats al Pla Quadriennal.
A més s’estableix una línia de formació per a la millora dels processosd’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre i la formació per a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al desenvolupament de la competència digital del professorat en l’activitat professional.

Finalment no oblida un altre element fonamental, la formació adreçada al suport per transformar els centres educatius en entorns col·laboratius d’aprenentatge en què participin tots els membres de la comunitat educativa.

Un canvi de model formatiu
Es tracta de passar d’un model formatiu basat en l’ensenyament a un model basat en l’aprenentatge; amb una nova organització de les modalitats formatives més flexible, en espais contextualitzats, amb elements que permetin la transferència real del coneixement i amb una avaluació pràctica de l’adquisició de les noves competències professionals.
El Pla obliga al replantejament de les funcions dels assessors dels CEP’s que s’estan formant per poder dur la feina de coordinació i guiatge de formació als centres.

L’avaluació de la formació i del seu impacte en la millora dels resultats
Un altre element important que incorpora el Pla és l’avaluació que s’ha d’efectuar sobre els processos formatius i sobre els resultats obtinguts, tant pel que fa referència a l’organització i gestió de les activitats, com al seu impacte en la pràctica docent i en la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat. Perquè això sigui possible, en el disseny dels projectes formatius s’ha d’incorporar la pràctica a l’aula i el seu contrast posterior per garantir una transferència efectiva del coneixement i de la formació en la pràctica educativa, ja que és fonamental conèixer dades sobre la idoneïtat de les actuacions programades per fer-ne el seguiment i l’aplicació.

Cal tenir en compte que, actualment, el reconeixement de la formació permanent del professorat està lligat als mèrits que es necessiten en la pràctica totalitat de les convocatòries d’accés a la funció pública docent. Això ha generat, en ocasions, personal docent amb moltes d’hores de formació reconeguda però no sempre amb la transferència necessària d’aquesta formació a la pràctica educativa de l’aula o del centre i, per tant, amb poc impacte en l’alumnat.

El Pla preveu el desplegament de tot un seguit de mesures com lamodificació de la normativa sobre el reconeixement de la formació per garantir que les activitats formatives tinguin ressò real en la pràctica professional i s’organitzin segons criteris de qualitat, a més de preveure el reconeixement de les noves modalitats de formació. A més s’ha d’elaborar un nou decret de regulació de l’organització de la formació permanent del professorat de les Illes Balears per adaptar l’estructura formativa a les noves línies i regular un nou sistema d’organització i funcionament dels centres de professorat en substitució de l’actual que regula el funcionament dels centres de professorat de les Illes Balears, per tal de potenciar la funció de les assessories de formació per àmbits formatius, impulsar l’assessorament de la formació als centres educatius i millorar la coordinació entre els diferents centres de professorat.

A més, també s’establirà una millor coordinació amb la UIB per a formació inicial i permanent; es proposaran plans específics de formació a l’EBAP i es convocaran projectes de formació especialitzada, entre d’altres.