Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

Darrera actualització: Mon May 23 08:06:29 CEST 2016

L’esborrany del Decret s’ha publicat a la pàgina web http://dguni.caib.es perquè les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats per l’aprovació dels preus públics per serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears puguin examinar-lo i, si escau, presentar-hi al·legacions en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del mateix dia en què aquest anunci es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Les al·legacions, que s’han d’adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, bloc B 3r pis, 07004 Palma) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears