torna

Detall de la notícia

Imatge 2559691

El Pla d'Inspecció 2015-19 de la Conselleria prioritzarà les activitats dirigides a l'èxit escolar

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March ha aprovat el Pla d’actuació del departament  d’Inspecció Educativa per el període 2015-19, mitjançant una resolució publicada aquesta setmana al BOIB.

Un pla d’actuació que té com objectiu prioritari millorar els resultats educatius dels alumnes per tal d’assolir l’èxit escolar. Això implica promoure la innovació educativa i la modernització de l’organització pedagògica dels centres de les Illes.

El pla d’actuació s’emmarca dins un pla global de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la millora dels centres educatius que es desenvoluparà al llarg d’aquest període 2015-19. Seran els inspectors els que s’encarregaran d’analitzar conjuntament amb els equips directius i el professorat dels centres els resultats de les distintes avaluacions per assessorar-los e impulsar els canvis metodològics i organitzatius que es considerin més adequats.

Al finalitzar cada curs s’analitzaran un conjunt d’indicadors, proposats per l’IAQSE (L’ Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu), amb la finalitat d’aconseguir que s’aproximin al màxim als percentatges de la mitjana estatal. 

Un altre dels objectius prioritaris és el de promoure la gestió eficient dels centres educatius a partir del reforç de la seva autonomia i de l’avaluació de les seves actuacions. També el Departament d’Inspecció Educativa assessorarà als equips directius per a la elaboració dels projectes lingüístics.  

En conjunt el pla esta estructurat en 5 directrius bàsiques que comporten la realització de 73 activitats als centres educatius públics i privats-concertats. Aquestes actuacions contemplen des de l’assessorament per a l’elaboració de la concreció curricular dels centres a la promoció i supervisió d’iniciatives pedagògiques per a la millora del rendiment escolar i fins al foment de l’intercanvi d’experiències entre centres, relacionades amb l’organització del suport, l’atenció a l’alumnat que té matèries pendents o a la supervisió de programes de diversificació curricular de programes educatius específics, entre molt d’altres.

La plantilla actual del cos d’inspectors de la Conselleria d’Educació i Universitat és de 23 inspectors dels quals 3 estan a Eivissa i 2 a Menorca.