Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música

Decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música

Darrera actualització: Mon May 23 08:14:39 CEST 2016

L’esborrany del decret s’ha publicat a la pàgina web http://dguni.caib.es/ perquè les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats pel Decret  pel qual s’estableix el Pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música en les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació puguin examinar-lo i, si escau, presentar-hi al·legacions en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del mateix dia en què aquest anunci es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 Les al·legacions, que s’han d’adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, bloc B 3r pis, 07004 Palma) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears