torna

Detall de la notícia

Imatge 2544852

El Govern presenta el Decret que regularà l'ensenyament de i en llengües estrangeres als centres educatius

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han presentat el Decret que regularà l’ensenyament de i en llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears. Aquest Decret té per objecte establir un marc de referència a partir del qual cada centre pugui definir, en exercici de la seva autonomia, una proposta pedagògica per a l’ensenyament i l’aprenentatge de i en llengües estrangeres, amb l’objectiu de millorar-ne la competència de l’alumnat, tot respectant el Decret de mínims. Aquesta mesura s’emmarca en el conjunt d’iniciatives de la Conselleria adreçades a aconseguir l’èxit educatiu.
En la seva intervenció, la presidenta Armengol ha afirmat que aquesta normativa “respecta la nostra llengua i alhora permet i potencia l’aprenentatge d’altres, basant-se en el respecte i el consens amb la comunitat educativa”. A més, la presidenta ha constatat que “el nostre objectiu és aconseguir l’èxit educatiu i, en aquest sentit, apostam decididament per l’aprenentatge de llengües en una comunitat com la nostra que precisa una educació pública de qualitat i inclusiva”.
Per part seva, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, que ha estat acompanyat per la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha assenyalat que “aquesta normativa pretén donar seguretat jurídica als centres educatius que actualment viuen realitats lingüístiques diverses”.
Martí March ha afirmat que “en cap cas el decret obligarà els centres educatius, sinó que de manera voluntària i des de l’autonomia podran fer l’ensenyament en l’altre idioma que vulguin, tot respectant el decret de mínims”.
Cal tenir present que en els darrers anys els centres educatius de les Illes Balears han participat en diverses experiències d’ensenyament de continguts no lingüístics en llengua estrangera. De fet, en el curs actual hi ha 166 centres autoritzats a fer seccions europees, dels quals 3 són en francès i la resta en anglès, i 35 centres que apliquen el Pla Pilot Plurilingüe en anglès, que finalitza aquest curs.
De l’anàlisi d’aquestes experiències i dels canvis recents produïts en la legislació autonòmica relativa a l’ensenyament de llengües, es va fer evident la necessitat de revisar la normativa i regular el procediment pel qual els centres docents, en funció de la seva autonomia, amb el consens de la comunitat educativa i a partir dels criteris establerts en els projectes lingüístics, puguin desenvolupar i potenciar la competència comunicativa en llengües estrangeres del seu alumnat.
El Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears deroga la normativa que fins ara regula aquestes iniciatives i posa en marxa un model aplicable a tots els centres sostinguts amb fons públics a les Illes Balears. A més, completa un àmbit que no preveu el Decret de mínims, atès que aquesta normativa no inclou l’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

La Proposta de decret s’ha tramès al Consell Escolar de les Illes Balears. Una vegada escoltades les recomanacions d’aquest organisme i del Consell Consultiu, s’aprovarà al Consell de Govern. Es preveu que es pugui aprovar abans d’acabar aquest curs 2015-2016.

Característiques principals del Decret

 1. El Decret és d’aplicació als centres que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, formació professional, batxillerat i règim especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
 2. El Projecte lingüístic de centre (PLC) ha d’incloure l’organització de les llengües d’ensenyament del centre i això suposa que, a més del català i castellà, també pot incorporar l’ensenyament en una llengua estrangera.
 3. L’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengües estrangeres és de caràcter voluntari i es decidirà en cada centre, d’acord amb les competències del claustre de professors i les dels òrgans de govern i participació de la comunitat educativa, partint de l’objectiu principal d’aquesta pràctica, que és la millora de la competència comunicativa de l’alumnat.
 4. L’ensenyament en una llengua estrangera es podrà fer totalment o parcialment en una àrea d’infantil, en una assignatura a primària i secundària, i en un mòdul d’FP sense demanar autorització. Els centres podran sol·licitar a la Conselleria l’ampliació a una segona àrea, assignatura o mòdul; en aquest cas, hauran de presentar un informe pedagògic justificatiu adaptat al context i als recursos del centre.
 5. Cada centre educatiu ha d’establir el sistema d’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments i garantir mesures d’atenció a la diversitat.
 6. La introducció de l’ensenyament en llengües estrangeres s’ha d’implementar de manera progressiva atenent a criteris pedagògics i així s’ha de reflectir en el PLC.
 7. Els docents que imparteixin matèries no lingüístiques en llengua estrangera hauran de tenir el nivell B2 o superior per a infantil i primària i el nivell C1 o superior en el cas de secundària i formació professional. Els nivells s’han de correspondre amb els que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). El professorat de secundària amb titulació B2 disposarà de 5 anys per acreditar el nivell C1 o superior del MECR.
 8. El professorat que imparteixi matèries no lingüístiques en llengua estrangera haurà d’estar format en metodologies d’aprenentatge en llengües estrangeres; no basta amb la titulació d’idiomes. Per això, la Conselleria desenvoluparà programes de formació.
 9. S’haurà de nomenar un docent coordinador responsable de facilitar la feina conjunta entre professorat de les àrees no lingüístiques impartides en llengua estrangera i el de l’assignatura de llengua estrangera.
 10. La Conselleria facilitarà l’obtenció dels certificats oficials de llengües estrangeres amb referència als nivells establerts pel MECR a l’alumnat de secundària. Per fer-ho, s’impulsaran els EOIES als centres educatius. Aquests programes de les escoles oficials d’idiomes als centres educatius enguany s’ofereixen a 68 centres i hi participen 3.376 alumnes.
 11. La Conselleria consolida el recurs pedagògic dels auxiliars de conversa i impulsarà la participació dels centres en programes internacionals