torna

Detall de la notícia

Imatge 2873544

Fons FEDER 2014-2020

Actuacions:

Millora del Campus Extens Universitari

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

El Programa Operatiu, dins l’eix prioritari 2, «Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes», prioritat d’inversió 2.C, «Reforç de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica», preveu el següent:

La millora del Campus Extens i de l’Administració Extensa, a través de l’adquisició d’equips de videoconferència HD per millorar els cursos universitaris a Eivissa-Menorca, permetre reunions virtuals interadministratives, possibilitar la mobilitat del professor a l’aula virtual i tutories des de càmeres web, independentment del lloc.

L’objecte d’aquests convenis és instrumentalitzar la subvenció que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears concedeix a la Universitat de les Illes Balears per atendre la renovació de les aules de videoconferència de la Universitat de les Illes Balears – projecte Campus Extens.

S'han signat dos convenis amb un finançament total de les actuacions per import de 630.000,00€ :

a) Conveni 2015-2016. L’aportació de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior és de 300.000,00 € i té caràcter pluriennal (any 2015: 120.000,00 €; any 2016: 180.000,00 €).

b) Conveni 2016 - 2017. L'aportació de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior és de 330.000,00€ i té caràcter pluriennal (any 2016: 200.000,00€; any 2017: 130.000,00€) .

Les actuacions previstes en aquest Conveni seran cofinançades en un 50% amb recursos del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020.

Durant els exercicis 2015 i 2016 s'han executat actuacions per un import total de 300.000, 00€.

 

Implantació de l’administració electrònica a la UIB 

Primera fase

Aquesta acció es desenvolupa amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

Les primeres accions a realitzar en el marc de la implantació de l’administració electrònica a la UIB tenen l’objectiu preferent de disposar de part de la infraestructura bàsica d’administració electrònica que permetrà desenvolupar projectes que millorin substancialment l’eficàcia i la eficiència de la modernització de la gestió a la universitat, i donar compliment a la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les actuacions són les següents:

 •  Implantació d’un sistema de digitalització certificada.
 •  Implantació de la signatura electrònica.
 •  Implantació d’un Sistema Gestor de Processos.
 •  Millora de l’accés i la informació dels procediments administratius.
 •  Implantació d’una infraestructura de Gestió de Dades.
 •  Impressió del Suplement Europeu al Títol (SET).

L’aportació durant l’any 2016 per aquestes actuacions és de 180.000,00 euros i  l’aportació durant l’any 2017 és de 250.000,00 euros. Ambdues estan cofinançades en un 50% amb recursos del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020.

Segona fase

Aquesta segona fase es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

Aquestes accions, a l’igual que la primera fase, escauen en el Programa Operatiu, dins l’eix prioritari 2, «Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes», prioritat d’inversió 2.C, «Reforç de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica».

En aquest marc, la segona fase del projecte d'implantació de l'Administració Electrònica a la UIB comprèn:

 • 1.- Eix de components específics de gestió acadèmica per a l'administració electrònica:
  • 1.A.- Implantació d'un call center.
  • 1.B.- Modernització de l'aplicació de Gestió Acadèmica.
 • 2.- Eix de components transversals per a l'administració electrònica:
  • 2.A.- Implantació d'un gestor d'expedients electrònics i implantació d'un tramitador electrònic i la seva integració amb els sistemes de la UIB i d'altres administracions
  • 2.B.- Integració de software per la gestió de l'arxiu electrònic d'expedients tancats
  • 2.C.- Servei de digitalització certificada d'expedients tancats i anàlisi de procediments
  • 2.D.- Servei d'integració de la plataforma de dades i indicadors amb diferents fonts de dades de la UIB
  • 2.F.- Integració d'un gestor d'expedients de contractació amb els sistemes de la UIB
  • 2.G.- Implantació d'un autoservei de registre
  • 2.H.- Serveis d'integració dels sistemes de comptabilitat de la UIB amb components de l'arquitectura d'administració electrònica

La despesa màxima d’aquest projecte és de 1.744.000,00€ que tindrà l’aportació de les dues entitats involucrades. La Universitat pot aportar 774.000,00 € de fons propis per finançar aquesta segona fase, i la resta, 970.000,00€ els aporta la Conselleria d’Educació i Universitat.

La distribució inicial d’anualitats és la següent:

 • Any 2018: 250.000,00 €
 • Any 2019: 144.000,00 €
 • Any 2020:144.000,00 €
 • Any 2021: 144.000,00 €
 • Any 2023: 144.000,00 €

 

Construcció i l’equipament de l’edifici interdepartamental de ciències de la salut

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

Aquesta acció està prevista en el Programa Operatiu, dins l’eix prioritari 10, «Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent», prioritat d’inversió 10.E, «Infraestructures d’educació i formació».

L’objecte d’aquest projecte és la construcció i l’equipament de l’edifici interdepartamental de ciències de la salut al campus de la Universitat de les Illes Balears i el cofinançament mitjançant el Programa Operatiu del FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Per beneficiar els estudiants de ciències de la salut i la població de les Illes Balears en general, la Universitat construirà i equiparà l’edifici esmentat amb un pressupost elegible màxim de 6.900.000 euros.

El termini per dur a terme les activitats objecte és de l’1 de maig de 2018 al 31 de desembre de 2022. En qualsevol cas, el pagament de totes les despeses associades a aquest projecte, conseqüència de les eventuals pròrrogues derivades de l’execució de les obres de construcció i de l’equipament de l’edifici, no podrà ser posterior a la data de 30 de juny de 2023.

 

Infraestructures de telecomunicacions als centres d'Educació Superior Artística

Aquesta acció està dirigida als centres d'educació superior artística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d'un desplegament d'infraestructura de telecomunicacions i eines TIC per tal de fomentar la investigació de qualitat i la constitució de grups d'investigació en aquestes àrees.

A través de contractes d'adquisició d'infraestructures TIC aquestes escoles pretenen potenciar els grups d'investigació i la inclusió d'aquests centres a l'espai europeu d'investigació.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

La inversió total és de 110.000,00 € i durant els exercicis 2015 i 2016 s'ha executat la totalitat de l'acció.