torna

Detall de la notícia

Imatge 2873544

Fons FEDER 2014-2020

Actuacions:

Millora del Campus Extens Universitari

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

El Programa Operatiu, dins l’eix prioritari 2, «Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes», prioritat d’inversió 2.C, «Reforç de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica», preveu el següent:

La millora del Campus Extens i de l’Administració Extensa, a través de l’adquisició d’equips de videoconferència HD per millorar els cursos universitaris a Eivissa-Menorca, permetre reunions virtuals interadministratives, possibilitar la mobilitat del professor a l’aula virtual i tutories des de càmeres web, independentment del lloc.

L’objecte d’aquests convenis és instrumentalitzar la subvenció que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears concedeix a la Universitat de les Illes Balears per atendre la renovació de les aules de videoconferència de la Universitat de les Illes Balears – projecte Campus Extens.

S'han signat dos convenis amb un finançament total de les actuacions per import de 630.000,00€ :

a) Conveni 2015-2016. L’aportació de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior és de 300.000,00 € i té caràcter pluriennal (any 2015: 120.000,00 €; any 2016: 180.000,00 €).

b) Conveni 2016 - 2017. L'aportació de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior és de 330.000,00€ i té caràcter pluriennal (any 2016: 200.000,00€; any 2017: 130.000,00€) .

Les actuacions previstes en aquest Conveni seran cofinançades en un 50% amb recursos del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020.

Durant els exercicis 2015 i 2016 s'han executat actuacions per un import total de 300.000, 00€.

 

Implantació de l’administració electrònica a la UIB 

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

Les primeres accions a realitzar en el marc de la implantació de l’administració electrònica a la UIB tenen l’objectiu preferent de disposar de part de la infraestructura bàsica d’administració electrònica que permetrà desenvolupar projectes que millorin substancialment l’eficàcia i la eficiència de la modernització de la gestió a la universitat, i donar compliment a la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les actuacions són les següents:

  •  Implantació d’un sistema de digitalització certificada.
  •  Implantació de la signatura electrònica.
  •  Implantació d’un Sistema Gestor de Processos.
  •  Millora de l’accés i la informació dels procediments administratius.
  •  Implantació d’una infraestructura de Gestió de Dades.
  •  Impressió del Suplement Europeu al Títol (SET).

L’aportació durant l’any 2016 per aquestes actuacions és de 180.000,00 euros i seran cofinançades en un 50% amb recursos del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020.

 

Infraestructures de telecomunicacions als centres d'Educació Superior Artística

Aquesta acció està dirigida als centres d'educació superior artística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta d'un desplegament d'infraestructura de telecomunicacions i eines TIC per tal de fomentar la investigació de qualitat i la constitució de grups d'investigació en aquestes àrees.

A través de contractes d'adquisició d'infraestructures TIC aquestes escoles pretenen potenciar els grups d'investigació i la inclusió d'aquests centres a l'espai europeu d'investigació.

Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

La inversió total és de 110.000,00 € i durant els exercicis 2015 i 2016 s'ha executat la totalitat de l'acció.